Na optimizmus nie je najmenší dôvod

Na optimizmus nie je najmenší dôvod

Životné prostredie a príroda     Bc. Ľubomír Veselický    
Informácií o ekologických haváriách pribúda . Pred niekoľkými dňami to bola havária antimónového odkaliska pri obci Dúbrava , či informácia o prielome Hornádu zaplaveného  odpadkami.  Predtým správa o tom, že v areáli niekdajšieho štátneho podniku Chemko Strážske  je cca 500 ton nebezpečných chemikálii, ktorých stopy zaznamenali aj v Laborci a vodnej nádrži Šírava. A možno by ich bolo ešte viac, len keby  tvorcovia spravodajstva  nepovažovali informáciu o tom, že v Hongkongu  vyhrali voľby demokrati za dôležitejšiu ako informáciu o tom, ako bude likvidovaná skládka viac ako 90 000m3 odpadu z bývalých Chemických závodov Juraja Dimitrova, uložených v sudoch do koryta Mlynského ramena na rozhraní bratislavských mestských časti  Ružinov a Vrakuňa.
V porovnaní s dotknutými obyvateľmi Vrakune, Ružinova, Dúbravy, či Strážskeho nie sme na tom oveľa lepšie. Zhruba 6 mil. ton polymetalického prachu ľudovo nazývaného „luženec“ je v našom susedstve 25 rokov.
Preto sa v piatok 22. novembra 2019 uskutočnilo v divadelnej sále Domu kultúry stretnutie s profesorkou Evou Michaeli z Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity a profesorom In. Petrom Staňkom, ekonómom, spisovateľom a prognostikom z Ekonomického ústavu vied SR.
Záujem o túto akciu prejavilo ani nie 50 záujemcov zo Serede a Dolnej Stredy. Na konci stretnutia boli prítomným ponúknuté podpisové hárky s petíciou, ktorá znie takto:
 
CHCEM    ŽIŤ    V  ČISTEJ    KRAJINE
  P  E  T  Í  C  I  A
Podpísaní občania Slovenskej republiky, v snahe začať systémovo riešiť problematiku environmentálnych záťaží, žiadame prezidentku Slovenskej republiky, vládu Slovenskej republiky a Národnú radu Slovenskej republiky o nasledovné:
Zaviesť systémové opatrenie k presnej identifikácii nelegálnych a environmentálnych skládok odpadu. Poskytnutie  informácií štatutárom dotknutých samospráv , kto je vo  všetkých prípadoch environmentálnych  skládok za aktuálny stav zodpovedný.
Prehodnotiť súčasnú klasifikáciu skládok a zaradiť ich podľa skutočného nebezpečenstva pre životné prostredie.
Na webovej stránke Ministerstva životného prostredia SR zverejniť, v akom čase budú tieto 
skládky odstránené, ako budú zlikvidované, asanované alebo rekultivované.
Kontrolovať povinnosti vlastníkov skládok  a bezodkladne uplatňovať sankcie voči nim 
v prípade ich nečinnosti pri likvidácii enviromentálnych záťaží.
Kto má záujem vypočuť si obsah stretnutia ponúkam príslušné linky na záznamy.
 
https://mab.to/iwL7oTBBD       https://mab.to/cA4O5ejDS      https://mab.to/S5Uxv94D3
Na optimizmus nie je najmenší dôvod