Mesto Sereď prijme do pracovného pomeru referenta na Zberný dvor v Seredi

Mestský úrad     mestský úrad    
MESTO SEREĎ
o z n a m u j e ,
 
že prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu:
referent na Zberný dvor v Seredi
 
Náplň práce:
dohľad nad triedením jednotlivých zložiek odpadov,
práca na PC, spracovanie výkazov a evidencii,
vydávanie vážnych lístkov,
kontrola nákladného priestoru vozidla,
správa poplatkov na úrovni obce,
komunikácia s odberateľmi.
Kvalifikačné predpoklady:
minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou,
práca s PC,
práca s pokladňou.
 
Iné predpoklady a osobnostné predpoklady a zručnosti:
prax v oblasti odpadového hospodárstva – vítaná,
prax v oblasti účtovníctva – vítaná,
samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, časová flexibilita a záujem o prácu,
bezúhonnosť,
prax v riadení ľudí – výhodou.
 
Uchádzači o pracovnú pozíciu predložia doklady:
Žiadosť o prijatie do zamestnania na pracovnú pozíciu,
Profesijný a štruktúrovaný životopis,
Overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
Písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 
Odmeňovanie:
funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 
Termín nástupu:
najneskôr od 01.januára 2020, resp. dohodou
 
Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú do 31.12.2020
 
Požadované doklady je potrebné doručiť v obálke s označením „Referent na ZD v Seredi“ poštou na adresu: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď alebo osobne na pult prvého kontaktu Mestského úradu v Seredi do 11.12.2019 do 17,00 hod.
 
Na osobný pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači.
Úspešný uchádzač pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu poskytne mestu Sereď údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov.
Viac informácii Vám poskytne PaedDr. Bc. Daniela Vašková Kasáková, vedúca Oddelenia životného prostredia MsÚ Sereď, e-mailom daniela.vaskova-kasakova@sered.sk alebo telefonicky 031/789 2392 kl. 249 a 0918 194924.
V Seredi, dňa 21.11.2019
                                                                                                         Ing. Martin Tomčányi v.r.
                                                                                                                 primátor mesta