Výzva na podanie oznámenie poplatníka za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Mestský úrad     Oddelenie životného prostredia    
Mesto Sereď – oddelenie životného prostredia 
oznamuje vlastníkom bytov na Novomestskej 34, Novomestskej 43,
ulici A. Hlinku 1149, Železničnej 1123 a M. R. Štefánika 1152, že
od 01.01.2020
už nebudú mať miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zahrnutý v rámci mesačných zálohových platieb správcovi bytov.
Z tohto dôvodu vyzývame vlastníkov bytov, aby do konca januára 2020 podali oznámenie poplatníka k vyrubeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady správcovi poplatku mestu Sereď do podateľne mestského úradu.
 
Tlačivo je k dispozícii na webovom sídle mesta Sereď a osobne na mestskom úrade v kancelárii č. 4. V prípade nesplnenia si oznamovacej povinnosti bude mesto postupovať v súlade s platnou legislatívou a poplatok vyrubí na základe posledných známych údajov.
Ďakujeme za Vašu spoluprácu.