Vianočný príspevok za rok 2019

Ekonomika     Sociálna poisťovňa    
Sociálna poisťovňa vyplatí podľa zákona č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov niektorým poberateľom dôchodku vianočný príspevok za rok 2019.
 
Vianočný príspevok sa poskytne poberateľovi
 starobného dôchodku,
 predčasného starobného dôchodku,
 invalidného dôchodku,
 vdovského dôchodku,
 vdoveckého dôchodku,
 sirotského dôchodku a
 sociálneho dôchodku
z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky, ktorý má nárok na výplatu tohto dôchodku za december 2019 a má bydlisko na území Slovenskej republiky.
 
2. Na posúdenie nároku na vianočný príspevok a určenie jeho sumy sa prihliada na sumu
dôchodkov uvedených v prvom bode,
dôchodkov vyplácaných z výsluhového zabezpečenia Slovenskej republiky,
dôchodkov vyplácaných z iných štátov, ak sú obdobné vyššie uvedeným  dôchodkom,
dôchodkov z II. piliera a
vyrovnávacieho príplatku.
 
Sociálna poisťovňa vyplatí vianočný príspevok, ak vypláca dôchodok, ku ktorému vianočný príspevok patrí a suma tohto dôchodku je vyššia ako suma dôchodku vyplácaného iným platiteľom dôchodku v Slovenskej republike.
 
3. Suma vianočného príspevku je
200,00 EUR, ak suma dôchodku/dôchodkov za december 2019 je do 210,20 EUR,
od 200,00 EUR do 124,33 EUR, ak suma dôchodku/dôchodkov za december 2019 je v rozpätí od 210,21 EUR do 420,40 EUR a určí sa podľa vzorca
200,00 – 0,36 x (D – 210,20)
od 98,85 EUR do 13,14 EUR, ak suma dôchodku/dôchodkov za december 2019 je v rozpätí od 420,41 EUR do 658,50 EUR a určí sa podľa vzorca
max{174,52 – 0,36 x (D – 210,20);10}
kde 200,00 je maximálna suma vianočného príspevku,
D je suma dôchodku alebo úhrnu dôchodkov za mesiac december 2019,
210,20 je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu určená zákonom č. 601/2003 Z. z.
Suma vianočného príspevku sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.
 
4. Vianočný príspevok za rok 2019 sa poskytne každej oprávnenej osobe len raz.
 
5. Vianočný príspevok sa nezlučuje s dôchodkom.
 
6. Vianočný príspevok nepatrí k dôchodku manželky.
 
Výplata vianočného príspevku
1. Sociálna poisťovňa vyplatí vianočný príspevok bez žiadosti, a to spolu s dôchodkom, ktorý vypláca.
Vianočný príspevok sa vyplatí, ak je dôchodok poukazovaný
v hotovosti na pošte - v deň výplatného termínu dôchodku v decembri 2019,
na účet v banke - v rovnaký deň, ako dôchodok patriaci za december 2019,
hromadným poukazom do zariadenia sociálnych služieb - v rovnaký deň, ako dôchodok patriaci za december 2019.
Ak Sociálna poisťovňa dôchodok prizná alebo uvoľní jeho výplatu v období od 1. decembra 2019 do 31. decembra 2019, vianočný príspevok bude podľa určeného spôsobu poukazovania výplaty dôchodku vyplatený na pošte, prípadne poukázaný na účet v banke alebo do zariadenia sociálnych služieb v deň výplaty sumy doplatku na dôchodku.
Informácie o vianočnom príspevku poskytnú na požiadanie zamestnanci pobočiek Sociálnej poisťovne alebo Informačno – poradenského centra Sociálnej poisťovne, ústredie.