Upozornenie - jedlé oleje a tuky

Upozornenie - jedlé oleje a tuky

Mestský úrad     Oddelenie životného prostredia    
Mesto Sereď – odd. životného prostredia dôrazne upozorňuje občanov, aby do 800 litrových zberných nádob žltej farby určených na jedlé oleje a tuky NEVKLADALI nádoby s motorovými a inými nebezpečnými olejmi! Tieto majú občania možnosť celoročne bezplatne odovzdať na Zbernom dvore mesta Sereď.
Ďakujeme za Vašu spoluprácu.
Upozornenie - jedlé oleje a tuky