Jesenná deratizácia na území mesta

Jesenná deratizácia na území mesta

Životné prostredie a príroda     Iveta Tóthová    
Za účelom predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení vykonáva mesto Sereď reguláciu živočíšnych škodcov pravidelne dvakrát ročne. Termín vykonania deratizácie sa stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov v jarných a jesenných mesiacoch.  V jarných mesiacoch je to väčšinou v apríli a jesenná v októbri. Deratizačné práce mesto Sereď realizuje výlučne prostredníctvom firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.
 
Jesenný termín likvidácie škodcov je v roku 2019 stanovený na termín od 10. októbra do 20. októbra 2019. Počas týchto dní bude na verejných priestranstvách mesta vykonávaný monitoring výskytu hlodavcov a následne celoplošná deratizácia. Mesto žiada občanov, aby počas vykonávania deratizácie dodržiavali pokyny deratizačných pracovníkov a zvýšili opatrnosť v dohľade nad maloletými deťmi a starostlivosti o domáce zvieratá, ktoré by mohli prísť do styku s nastraženými deratizačnými prostriedkami.
 
Právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie sú povinné v zmysle zákona vykonať deratizáciu v objektoch určených na podnikanie, predovšetkým v objektoch školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, v bytových a polyfunkčných domoch, v suterénnych a pivničných priestoroch objektov, v areáloch živočíšnej výroby, v areáloch potravinárskej výroby a potravinárskych prevádzkach, v reštauračných zariadeniach, v skladoch potravín a požívatín, v skládkach komunálneho odpadu.
 
Fyzické osoby- občania by mali v tomto termíne vykonať deratizáciu v pivničných priestoroch a pri chovoch hospodárskych zvierat.
 
Aktínym prístupom k regulácii škodcov minimalizujete príslušné riziko v oblasti verejného zdravia.
Jesenná deratizácia na území mesta