Technické centrum v MŠ Komenského

Technické centrum v MŠ Komenského

Školstvo a vzdelávanie     Bc. Ľubomír Veselický    
Podľa iniciátorky získania centra pani Kataríny Jakubcovej bol projekt Technická škôlka vytvorený v spolupráci s Nadáciou Volkswagen. Reagovala  ich výzvu s ponukou 1000,- eur pre jeden subjekt. Vypracovala, poslala projekt a Nadácia Volkswagen sa rozhodla MŠ Komenského podporiť.  V spolupráci s rodičmi a sponzormi počas  letných prázdnin vytvorili pre deti technické centrum  aby už  v septembri mohla prebiehať výučba. 
K projektu sa pani Jakubcová vyjadrila takto:
V súčasnej dobe zaznamenávame u mládeže pokles záujmu o technické vedy, nedostatok základných technických znalostí a čo je horšie aj pokles manuálnych zručností. Je reálny predpoklad, že ak tento projekt budeme realizovať, pravdepodobnosť zvýšenia záujmu o technické odvetvia bude vyššia. Projekt podporuje napĺňanie obsahu Štátneho
vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie vo vzdelávacích oblastiach Človek a svet práce a Človek a príroda predovšetkým v oblasti rozvíjania technických zručností detí a technickej gramotnosti komplexne.
Cieľom projektu je hravou formou u detí podporovať technické myslenie, tvorivosť, manuálnu zručnosť i verbálne schopnosti. Technickou škôlkou chceme deti v predškolskom veku motivovať hravou formou k riešeniu jednoduchých úloh a priblížiť im tak svet techniky. 
Projekt má veľký úspech nielen u detí, ale aj u rodičov aj učiteliek z iných pracovísk. Deti sú z technického centra a manipulácie s novým náradím  nadšené. Zatiaľ skúšajú ako sa správa drevo, drôty, polystyrén. Postupne sa zoznámia so všetkým náradím a všetkými druhmi prírodných či umelo vyrobených materiálov. Skúšajú poskladať rôzne dopravné prostriedky, ktoré boli ako edukačný materiál zakúpené z projektu a na základe svojho poznania, si neskôr
budú vyrábať sami rôzne dopravné prostriedky či iné funkčné stroje. Technické centrum budeme určite  s nadšením využívať počas ďalších mesiacov aj rokov. Súčet výdavkov hradených z grantu Nadácie Volkswagen Slovakia bol  1000,00 €. Súčet výdavkov hradených z rozpočtu iných subjektov bol 604,23  €.
Čo dodať na záver?
Snáď iba želanie, aby nápady a iniciatíva pedagógov seredských materských škôl pokračovala smerom, ktorý ukázala Mgr. Katarína Jakubcová.
Technické centrum v MŠ KomenskéhoTechnické centrum v MŠ KomenskéhoTechnické centrum v MŠ KomenskéhoTechnické centrum v MŠ KomenskéhoTechnické centrum v MŠ KomenskéhoTechnické centrum v MŠ KomenskéhoTechnické centrum v MŠ KomenskéhoTechnické centrum v MŠ KomenskéhoTechnické centrum v MŠ KomenskéhoTechnické centrum v MŠ KomenskéhoTechnické centrum v MŠ KomenskéhoTechnické centrum v MŠ KomenskéhoTechnické centrum v MŠ KomenskéhoTechnické centrum v MŠ KomenskéhoTechnické centrum v MŠ KomenskéhoTechnické centrum v MŠ KomenskéhoTechnické centrum v MŠ KomenskéhoTechnické centrum v MŠ KomenskéhoTechnické centrum v MŠ KomenskéhoTechnické centrum v MŠ KomenskéhoTechnické centrum v MŠ KomenskéhoTechnické centrum v MŠ KomenskéhoTechnické centrum v MŠ KomenskéhoTechnické centrum v MŠ KomenskéhoTechnické centrum v MŠ KomenskéhoTechnické centrum v MŠ KomenskéhoTechnické centrum v MŠ KomenskéhoTechnické centrum v MŠ KomenskéhoTechnické centrum v MŠ KomenskéhoTechnické centrum v MŠ Komenského