Odpovede na interpelácie poslancov v MsZ dňa 12.9.2019.

Mestský úrad     Organizačné oddelenie MsÚ v Seredi    
VEC: Zaslanie odpovedí na interpelácie z MsZ 12.9.2019
 
     Zasielam odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi dňa 12.9.2019. Odpovede na interpelácie pripravili príslušní kompetentní vedúci zamestnanci mesta.
 
Pavol Kurbel:
1. Prečo na prechode pre chodcov pri Slovenskej sporiteľni nesvieti svetlo?
Ide o LED blikajúce svetlá zapustené do vozovky. Nefunkčné je jedno zo šiestich. Poruchu sme reklamovali mailom 2.9.2019. Pri urgencii dodávateľ zdôvodnil meškanie opravy a prisľúbil vykonať ju do konca septembra 2019.
 
2. Na chodníku do Horného Čepeňa nesvieti aspoň 8 svetiel. Kedy bude vykonaná náprava?
Na chodníku do Horného Čepeňa po preverení nesvietili najprv 4 a dnes (24.9.2019) dokonca už 5 svietidiel. Nakoľko sa jedná o ortuťové svetlá, ktoré sú už vyradené z predaja, nie je možné ich v rýchlej dobe opraviť. Zháňanie náhradných dielov je zdĺhavé. Keďže nefunkčných svietidiel je už viac a budú pribúdať – urobili sme prieskum trhu na:
             -      demontáž všetkých starých svietidiel
 kúpu nových LED svietidiel
 montáž všetkých svietidiel na chodník do H. Čepeňa.
Zástupca víťaznej spoločnosti v prieskume p. Damin uviedol, že ich všetky vymení do 20.10.2019.
 
3. Prečo na Športovej ulici nesvieti polovica svetiel pouličného osvetlenia?
Z dôvodu poveternostných podmienok a následnému skratu na vzdušnom vedení nesvietila časť ulice Športová. Tento stav bol opravený hneď nasledujúci deň po nahlásení poruchy.
 
Dušan Irsák:
Kto rozhoduje o tom, čo je a čo nie je interpelácia?
Čo je interpelácia určuje znenie § 12 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Seredi.
 
Opakovane podávam interpeláciu z 11.4.2019: „Dokedy chceme trpieť plechové búdy pri bytovkách na Čepeňskej ulici? Je možné tam zabezpečiť poriadok?“
V spolupráci s mestskou políciou sme v mesiacoch máj až júl zisťovali majiteľov 30 ks plechových búd na uliciach Čepeňská a Pažitná. Šetrením sme zistili zatiaľ 18 majiteľov. Ostatní vraj zomreli, odsťahovali, resp. sme ich nezistili. Stretnutie sme zatiaľ nezorganizovali. Zaslali sme „Výzvy“ už známym 18 majiteľom, ktorí majú možnosť do 15.10.2019 podať „žiadosť o nájom pozemku“ alebo plechovú búdu sami do 31.10.2019 z miesta odstránia. Okrem toho na všetky plechové búdy boli vyvesené tieto výzvy dňa 20.09.2019. Uvedené žiadosti budú predmetom rokovania nasledujúceho zastupiteľstva. Takto dodržíme zákon. 
 
Bc. Anton Dúbravec:
Ako je to s odvozom komunálneho odpadu pri bytových domoch, kde sú v utorok plné kontajnery?
Áno – v utorok sú plné kontajnery. Zvoz komunálneho odpadu pri bytových domoch sa realizuje na základe zvozového kalendára vždy v utorok a piatok. Poprosím aj Vás všetkých informovať, aby v prípade už plného kontajnera použili iné blízke stanovištia. Na Jesenského ul. sa v okruhu 50 m nachádzajú pri stojisku č. 65 ďalšie 3 ohrádky tzn. stojisko č. 63 pri Jesenského ul. 1113/50, stojisko č. 64 pri Jesenského ul. 1111/45 a stojisko č. 66 pri Dolnomajerskej ul. 4470/23A.  
 
Aké sú povinnosti majiteľov prevádzok pri nakladaní s odpadom?
Majitelia prevádzok podľa platného VZN majú zavedený množstvový zber komunálneho odpadu a môžu sa zapojiť aj do zberu triedených zložiek odpadov. Na všetky ohrádky na smetné nádoby bola začiatkom roka 2019 umiestnená PVC tabuľa s informáciou pre podnikateľov s oznamom, aby odpad zo svojich prevádzok nevhadzovali do 1100 l čiernych a farebných nádob, ktoré sú určené pre obyvateľov priľahlých bytových domov. Miesta, kde sa tento stav opakuje, boli zamestnanci MsÚ osobne navštíviť a upozornili na tento fakt podnikateľov.
 
S pozdravom
                                                                                                  Ing. Martin Tomčányi
                                                                                                         primátor mesta