Splatnosť miestneho poplatku za komunálny odpad v roku 2019

Mestský úrad     Oddelenie životného prostredia    
Mesto Sereď – oddelenie životného prostredia 
upozorňuje poplatníkov miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
že miestny poplatok  na rok 2019
bude splatný  dňom 31.10.2019.  
 
Z uvedeného dôvodu vyzývame poplatníkov, aby miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   k uvedenému dátumu uhradili.
V prípade neuhradenia miestneho poplatku v určenom termíne,  mesto Sereď pristúpi k vyrubeniu sankčných úrokov, príp. k vymáhaniu  nedoplatku v zmysle platných predpisov.
 
Poplatníci, ktorí poplatok ešte neuhradili, môžu úhradu realizovať priamo v pokladni  na Mestskom úrade v Seredi prostredníctvom čiarového kódu uvedeného na rozhodnutí, alebo prevodným príkazom na účet mesta podľa údajov uvedených v rozhodnutí.
 
S prípadnými otázkami je možné obrátiť sa na oddelenie životného prostredia, č. dv. 4 na Mestskom úrade v Seredi,
alebo na tel. čísle: 031/789 20 94,  kl.: 279, 189.