Pomoc v hmotnej núdzi nespadá do kompetencie Sociálnej poisťovne

Dane a odvody     Sociálna poisťovňa    
Na Sociálnu poisťovňu sa často obracajú poberatelia vyplácaných dôchodkových dávok s tým, že im ich suma nepostačuje na pokrytie základných životných nákladov. Následne žiadajú o finančnú pomoc v hmotnej núdzi.
 
 
Sociálna poisťovňa upozorňuje, že posudzovanie a rozhodovanie o nároku na pomoc v hmotnej núdzi nespadá do jej kompetencie. V tejto záležitosti sa treba obrátiť na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak Sociálna poisťovňa vypočíta dôchodok nižší ako životné minimum a tiež pri valorizácii dôchodkov, informuje v takýchto konkrétnych prípadoch poberateľa dôchodku o možnosti posúdenia jeho situácie a zabezpečenia dávkou v hmotnej núdzi alebo príspevkom k dávke v hmotnej núdzi. O vlastnú dávku potom dôchodca žiada úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a ten určuje aj výšku dávky v hmotnej núdzi alebo príspevky k dávke. Hranica, pri ktorej dôchodcovi môže vzniknúť nárok na dávku v hmotnej núdzi, závisí od výšky životného minima, ktorá od 1. 7. 2019 predstavuje 210,20 €.
 
 
Sociálna poisťovňa pri výpočte všetkých dávok, ktoré poskytuje, postupuje podľa presných zákonom určených postupov a nie je oprávnená akokoľvek upravovať ich výšku ani s prihliadnutím na ťažkú životnú situáciu poistencov.