Poznáte niekoho kto si zaslúži verejné uznanie za kladné reprezentovanie mesta, za záslužnú činnosť v oblasti dobrovoľníctva alebo za vynikajúce výsledky v rôznych oblastiach?

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Oceniť niekoho cenou mesta Sereď a čestným občianstvom mesta Sereď je jednou možností  ako vyjadriť morálne poďakovanie spoluobčanom za významné výsledky dosiahnuté v najrôznejších oblastiach verejného života. Ide napríklad o úspechy v oblasti  vedy a techniky, umenia a kultúry, školstva, športu, zdravotníctva, bezplatného darcovstva krvi a záchrany života, ochrany životného prostredia, pôdohospodárstva a priemyslu, publicistiky a verejného života, sociálnej starostlivosti, charity, cirkvi, bezpečnosti, ochrany verejného poriadku a majetku a iné mimoriadne zásluhy. Mesto Sereď sa opäť rozhodlo rozšíriť rady Čestných občanov mesta a občanov ocenených cenou mesta Sereď.
 
Navrhnúť takéhoto občana môže podať obyvateľ mesta starší ako 18. rokov alebo organizácia pôsobiaca na území mesta. Návrh treba podať na Mestskom úrade v Seredi do 30. septembra 2019. Podrobnosti, ako aj vzory návrhov, získate na internetovej adrese  www.sered.sk, na pulte prvého kontaktu, resp.na organizačnom oddelení MsÚ, č.dverí 7.
 
VZOR návrhu na ocenenie Mesta Sereď pre jednotlivca
 
Údaje navrhovateľa:
- Meno a priezvisko, titul alebo názov organizácie, sídlo, IČO, štatutár:
- Kontaktná adresa a telefón:
- Podpis
 
Údaje o navrhovanom:
- Meno a priezvisko, titul:
- Dátum narodenia:
- Národnosť
- Povolanie:
- Zamestnanie:
- Kontaktná adresa:
 
 Názov ocenenia, na ktoré je menovaný navrhovaný:
- Čestné občianstvo mesta Sereď
- Cena mesta Sereď
 
Zdôvodnenie návrhu (podrobné zhodnotenie doterajšej činnosti, výpočet dosiahnutých úspechov, prípadné ocenenia či vyznamenania,  ktoré už menovaný dostal, úspechy doma i v zahraničí)
---
 
VZOR návrhu na ocenenie Mesta Sereď pre kolektív
 
Údaje navrhovateľa:
- Meno a priezvisko, titul alebo názov organizácie, sídlo, IČO, štatutár:
- Kontaktná adresa a telefón:
- Podpis
 
Údaje o navrhovanom:
- Názov:
- Zriaďovateľ:
- Oblasť činnosti:
- Termín začatia, resp. ukončenia činnosti:
- Vedúci kolektívu
- meno a priezvisko:
- Mená zodpovedných vedúcich predstaviteľov kolektívu:
 
Názov ocenenia, na ktoré je kolektív navrhovaný:
- Cena mesta Sereď
 
Zdôvodnenie návrhu (podrobné zhodnotenie doterajšej činnosti, výpočet dosiahnutých úspechov, prípadné ocenenia či vyznamenania, ktoré už kolektív dostal, úspechy doma i v zahraničí)