Trestné oznámenie namiesto jednoduchej otázky

Mestský úrad     Bc. Ľubomír Veselický    
Angažovanosť občanov pri ochrane životného prostredia je chvályhodná vlastnosť. Určite ju nemá každý. V záujme odstraňovania škodlivých následkov ale aj samotných nevhodných zásahov do prostredia, v ktorom žijeme, je naozaj potrebné robiť všetko, aby sme život stromov, krov, rastlín ale aj hmyzu,  vtáctva a tých niekoľkých druhov divých zvierat, ktoré okolo nás ešte ostali,  neohrozovali. Miera nasadenia prostriedkov na nápravu je vecou toho, kto negatívny úkaz zistí. Najjednoduchší postup ako dostať  vysvetlenie,  je telefonická otázka. Pretože nie vždy, to čo sa ako protiprávne konanie javí, musí v skutočnosti aj protiprávnym konaním byť. Ako príklad uvediem e-mail občana, ktorý v pondelok 22.7.2019 popoludní poslal  vedúcej oddelenia životného prostredia. Informoval, že na Námestí Slobody bol vypílený strom a ďalší na Garbiarskej ulici. Keďže mu pracovníci, ktorí boli pri nakladači, nevedeli zodpovedať otázku, kto vypílil strom a prečo, rozhodol sa konať. Citujem z jeho e-mailu:
„Domnievam sa,  že takáto činnosť je protizákonná a podlieha schvaľovaciemu procesu vopred.     V tejto súvislosti podám trestné oznámenie na Prezídium policajného zboru Bratislava, Račianska 45 ., oddelenie Enviromentálnej polície. Ak je záležitosť vybavená v zmysle zákonných noriem, polícia iste trestné oznámenie nebude ďalej vyšetrovať.  Ako dlhoročný aktivista s nevôľou sledujem devastáciu životného prostredia (trávnatá plocha so stromami) pri barbarských stavebníkoch rekonštrukcie diaľkového vykurovania pozdĺž Námestia Slobody. Je to nehorázny zásah do prírody . S úctou, meno a priezvisko občana.“
Domnievať sa je jedna vec, potvrdiť domnienku druhá. Ale podávať hneď trestné oznámenie Enviromentálnej polícii je prehnané. Ak tu chceme žiť a vykurovať byty hospodárnejšie, ako tomu bolo doteraz, musíme strpieť aj stavebné zásahy firmy, ktorá teplovodné potrubia vymieňa. Na jednej strane požadovať príslušný komfort bývania v bytovom dome  a na druhej zároveň  kritizovať nevyhnutné následky stavebných zásahov je dosť zvláštne.  Milióny kubíkov dreva ročne opúšťajú hranice republiky. To, ako sa zdá, milovníkov  životného prostredia netrápi.  Ale dva stromy, ktoré prekážali výmene podzemných rozvodov sú hodné trestného oznámenia.
Stačilo tak málo. Telefonická otázka príslušnej pracovníčke mesta.  Odpoveď by bola rovnaká, aká bola občanovi e-mailom poslaná 23.7.2019 o 8.43 hod. Citujem:
„Dobrý deň, o skutočnostiach, ktoré popisujete vieme.  Výruby stromov nerealizuje mesto, ale firma AVA-stav, s.r.o., so sídlom Puškinova 700/90, Galanta (ďalej len „firma“) ako realizátor diela „Rekonštrukcia okruhov kotolní K4, K5 a K9, Sereď“, keďže stromy sa nachádzajú priamo na navrhovanej trase teplovodu a obrastajú kryt teplovodného kanála, ktorý je potrebný vybúrať pre montáž nových tepelných rozvodov.
Firma má povinnosť ohlasovať plánované výruby Okresnému úradu do Galanty (ďalej len „OÚ GA“) a nie mestu. Viac informácií Vám môže poskytnúť stavbyvedúci p. Chovanec na 0914 336 181 alebo p. Miloslav Mastný na OÚ GA na  0903 489 248.“
Uvažujem nad otázkou. Čo máme radšej? Jednoduché riešenia alebo písanie trestných oznámení?