Aj Vašu domácnosť môže navštíviť OPYTOVATEĽ zo Štatistického úradu SR

Aj Vašu domácnosť môže navštíviť OPYTOVATEĽ zo Štatistického úradu SR

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS), ktoré v tomto období prebieha vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Cieľom zisťovania EHIS získať obraz o zdravotnom stave obyvateľstva, využívaní zdravotnej starostlivosti a faktoroch, ktoré zdravie obyvateľstva SR významne ovplyvňujú. Zber údajov umožňuje medzinárodné porovnávanie údajov o zdraví medzi všetkými členskými štátmi Európskej únie.
 
Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2019 vybraných viac ako 430 mestách a obciach s celkovo 8000 domácnosťami.  Medzi týmito mestami je zaradená aj SEREĎ. V Galantskom okrese sú celkovo zaradené tieto mestá a obce:
 
 
 „Zisťovanie je cenným zdrojom subjektívneho vnímania a hodnotenia vlastného zdravia  obyvateľstva v SR. Tieto dáta možno získať len zisťovaním priamo v súkromných domácnostiach. Údaje z domácností významne dopĺňajú dáta od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a  vytvárajú tak komplexný obraz o zdraví obyvateľstva a rozsahu využívania zdravotnej starostlivosti v SR,“ vysvetlila Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR.“ Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. decembra 2019.
 
Podľa Štatistického úradu v tomto období vybrané domácnosti navštívi tzv. opytovateľ, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.. Všetky informácie, ktoré respondenti poskytnú počas zisťovania sú prísne anonymné a slúžia výlučne na štatistické účely. Do spracovania výsledkov nebudú použité žiadne informácie, na základe ktorých by bolo možné priamo identifikovať respondentov.  
 
Pomocou odpovedí na otázky získa Štatistický úrad SR odpovede napríklad na otázky aký je zdravotný stav obyvateľov Slovenska, aké najčastejšie zdravotné problémy a ochorenia v populácii prevládajú, ako často vyhľadávame lekárov,  do akej miery sa venujeme pohybovým aktivitám, aké sú naše stravovacie návyky či najčastejšie zlozvyky. Podobné zisťovania sa robia každých päť rokov, naposledy to bolo teda v roku 2014.
Aj Vašu domácnosť môže navštíviť OPYTOVATEĽ zo Štatistického úradu SRAj Vašu domácnosť môže navštíviť OPYTOVATEĽ zo Štatistického úradu SR