Riaditeľka ZŠ J.Fándlyho v Seredi prijíma novú funkciu s pocitom zodpovednosti a rešpektu

Riaditeľka ZŠ J.Fándlyho v Seredi prijíma novú funkciu s pocitom zodpovednosti a rešpektu

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
Základná škola Juraja Fándlyho v Seredi začne nový školský rok 2019/2020  pod novým vedením. Primátor mesta Martin Tomčányi poverovacím dekrétom  vymenoval do funkcie riaditeľky školy Janu Gabrišovú, ktorá na tomto poste vystriedala bývalého riaditeľa Jaroslava Čomaja.
 
Jana Gabrišová bola do novej funkcie vybraná na základe výberového konania, nakoľko spĺňala všetky kvalifikačné predpoklady a požiadavky. Riaditeľku školy bude vykonávať počas päťročného funkčného obdobia. S akými pocitmi nastupuje do novej funkcie, o jej plánoch a víziách nám porozprávala v nasledujúcom rozhovore:
 
- P. Gabrišová , na škole pracujete od roku 2001. Keď sa ale vrátime na začiatok Vašej učiteľskej kariéry, prečo ste si vybrali práve toto povolanie?
 
Učiteľkou som chcela byť ešte ako malé dieťa, ale vážnejšie rozhodnutie ísť študovať učiteľstvo prišlo počas strednej školy, kedy som cez prázdniny robievala animátorku táborov v organizácii eRko. Vtedy som si uvedomila, že pracovať s deťmi je to, čomu sa chcem venovať, čo ma napĺňa.
 
- Čo Vás viedlo k tomu, že ste sa prihlásili  do výberového konania na funkciu riaditeľky?
 
Nakoľko som sama absolventkou tejto školy a pracujem v nej 18 rokov, mám k nej veľmi citový vzťah. Záleží mi na jej napredovaní a rozvoji a zároveň si uvedomujem určité rezervy, ktoré máme a na tých chcem intenzívne pracovať spolu so všetkými  zúčastnenými – žiakmi, rodičmi a zamestnancami.  
 
 - Nastúpiť do novej funkcie po odchádzajúcom riaditeľovi Čomajovi určite nie je jednoduché. Pod jeho vedením škola napredovala, modernizovala, mnohí žiaci dosahovali skvelé výsledky. Bol označovaný za vynikajúceho riaditeľa. S akým pocitom preberáte po ňom štafetu?  
 
Funkciu riaditeľky školy prijímam s pocitom zodpovednosti a rešpektu. Budem robiť všetko, čo je v mojich silách, aby si škola nastúpený progresívny trend zachovala a kontinuálne sa rozvíjala naďalej vo všetkých oblastiach.
 
- Funkcia novej riaditeľky prináša so sebou aj mnoho úradníckej práce, účasť na zastupiteľstvách, riaditeľ predkladá poslancom hlásenia o hospodárení školy,
sleduje výzvy, realizuje projekty, musí rozumieť mnohým odborným veciam a veľa ďalšej práce, ktorá s učiteľstvom veľmi nesúvisí. Ste pripravená aj na túto stránku novej funkcie? 
 
Som si vedomá, že ma čaká veľa práce a veľa vecí sa budem učiť. Vždy som sa zaujímala o chod školy a aktívne som sa zapájala do rôznych činností na jej zveľadenie. Okrem toho, že som bola od začiatku triednou učiteľkou a učiteľkou  fyziky a chémie, robila som aj výchovnú poradkyňu, koordinovala som žiacky parlament, školský časopis, rozbiehala som mnohé projekty dodnes v škole úspešné – napr. Zelená škola, Mladí reportéri pre životné prostredie či Komunitný akčný deň a i. Malou predprípravou bola práca vedúcej Predmetovej komisie Človek a príroda. Do funkcie prichádzam s malou „výhodou“ poznania pozitívnych stránok školy, ktoré je potrebné rozvíjať, ale aj tých negatívnych, ktoré vnímam ako veľkú výzvu na zmenu.
 
- Aký by mal byť podľa Vás dobrý riaditeľ?
 
Stotožňujem sa so základnou filozofiou pedagogicko - riadiacej práce:  Viesť a motivovať, dať tvorivú slobodu učiteľom v každodenných procesoch a aktivitách.
 
-  ZŠ J. Fándlyho navštevuje v priemere 620 žiakov a vyučuje sa v 28 - tich triedach. Myslíte si, že majú učitelia na Vašej škole dobré podmienky na vyučovanie?
 
Čo sa týka materiálneho zabezpečenia tak určite áno. Disponujeme pomôckami získanými z rôznych projektov alebo nám ich zabezpečilo Združenie rodičov. Za dôležité však považujem  použitie  takých učebných štýlov, aby bol v centre pozornosti a hlavným aktérom učenia sa žiak, nie učiteľ, ten by mal byť iba organizátorom, ktorý vedie a usmerňuje. Tu vidím pred nami ešte veľký kus práce.
 
- Myslíte si, že je pre školu dôležitá aj komunikácia s rodičmi a zapájať ich do chodu školy?
 
Školu považujem za otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorí sú si partnermi. Je dôležité rozvinúť potenciál každého žiaka, viesť ho k schopnosti tvorivo a kriticky myslieť, pracovať spoločne a vzájomne sa rešpektovať. V tejto oblasti sa už inšpirujeme pozitívnymi skúsenosťami škôl, ktoré kráčajú cestou zmeny a budem rada, ak naše úsilie podporia aj rodičia a budú pri týchto zmenách nápomocní.
 
 - Čo by ste ako nová riaditeľka chceli na škole zmeniť alebo zrealizovať? 
 
Mojou víziou je vytvorenie spolupracujúcej školy so zmysluplným vzdelávaním a vzájomne rešpektujúcim správaním. Prajem si, aby medzi nami vládla komunikácia, otvorenosť a aby sa v našej škole všetci cítili dobre.  
 
- Keďže na škole pracujete 18 rokov, takže ju dokonale poznáte. Do čoho plánujete investovať v najbližšom čase?
 
Verím, že v blízkej dobe si spoločnými silami vytvoríme  Záhradu, ktorá učí. V nevyhovujúcom  stave máme vonkajšie športoviská, hlavne atletický areál a asfaltové ihriská. To považujem za prioritu v investíciách, nakoľko ide o bezpečnosť detí. Asfaltové ihrisko by mohlo byť využité aj ako dopravné ihrisko pre všetky školy v meste. Myslím, že jeho poloha je  pre tieto účely ideálna. Už len získať pre  túto myšlienku aj predstaviteľov mesta a všetkých kompetentných.
 
- Momentálne majú žiaci  pred sebou ešte prázdniny, no dva mesiace ubehnú ako voda.  Máte pre nich svojich žiakov nejaký odkaz?
 
V prvom rade chcem zaželať všetkým žiakom veselé a príjemné prázdniny, veľa radosti a pekných zážitkov. Nech sa všetci v septembri stretneme oddýchnutí ale plní zvedavosti a energie potrebnej pri získavaní nových poznatkov. 
Riaditeľka ZŠ J.Fándlyho v Seredi prijíma novú funkciu s pocitom zodpovednosti a rešpektu