Odpovede na interpelácie z MsZ dňa 19.6.2019

Mestský úrad     mestský úrad    
poslanci Mestského zastupiteľstva v Seredi
 
Váš list číslo                         Naše číslo                   Vybavuje              Miesto, dátum
                                              23604/2019                                              Sereď, 27.6.2019
 
VEC: Zaslanie odpovedí na interpelácie z MsZ 19.6.2019
     Zasielam odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi dňa 19.6.2019. Odpovede na interpelácie pripravili príslušní kompetentní vedúci zamestnanci mesta a mestom zriadených alebo založených organizácií.
 
JUDr. Irsák Michal:
Mestská poliklinika Sereď užíva majetok mesta. Subjekt, ktorý vykonáva zdravotnú starostlivosť  má povinnosť 1x ročne vystúpiť na MsZ a zhodnotiť stav Mestskej polikliniky. Na najbližšom MsZ žiadam prezentáciu výsledkov a činnosti Mestskej polikliniky, stav ambulancií, dobu čakania na vyšetrenia a výsledky vyšetrení.
Riaditeľka polikliniky potvrdila účasť na plánovanom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Seredi, ktoré sa bude konať dňa 12. septembra 2019.
 
Irsák Dušan:
Cyklocesta na trase od zadnej brány zámockého parku pod značkou „C“ /za mostom do Capingu odbočka doľava a potom ku kolenu/ Pred mesiacom to bola ideálna trasa na behanie, ako i na cyklistickú túru. Terajšia skutočnosť - treba sa ísť pozrieť. Otázka : Je niekto zodpovedný za udržiavanie takýchto úsekov ciest v okolí mesta? Kto to takto zničil? Nemal by to upraviť?
Otázky podľa svojho obsahu nie sú interpeláciami. Pozemky, po ktorých vedie cyklotrasa „C“, sú v správe Slovenského pozemkového fondu. Nie sú v majetku mesta.  Mesto nie je oprávnené bez právneho vzťahu vykonávať na týchto pozemkoch terénne úpravy ani zásahy do vegetácie.
 
Nákup strojov a techniky  v meste Sereď. Mám veľký záujem pozrieť si a zistiť ich počet, stav, kvalitu,  aká je údržba, zabezpečenie, vyťaženosť strojov,  ako sú zaparkované tieto stroje a  technika mesta Sereď. Bude mi, prosím, dovolené prezrieť si túto techniku? Neviem, ako ostatní poslanci, ale ja by som chcel všetku techniku pozrieť na parkovisku za MsÚ.
Otázka nie je interpeláciou. Termín obhliadky si dohodnite s pánom Jánom Himpánom. 
 
K rozpočtu na rok 2020. Na základe osobnej angažovanosti Edity Červeňovej na porade k rozpočtu 2020 predkladám návrh, a to: V rozpočte na rok 2020 treba vyčleniť čiastku na zakúpenie stromov pre novorodencov v meste Sereď. Každé dieťa narodené v meste Sereď v roku 2020 obdrží  dar vo forme  vzrastového stromu. Strom bude vysadený vo vegetačnom období, kedy sa sadia stromy, spoluúčasť na výsadbe stromu od rodiny je vítaná a prípadná starostlivosť o  strom bude len na prospech veci. Prípadné objednanie dvoch druhov stromov (jeden druh dievčatá - druhý chlapci) by po viacročnom období boli len okrasou a symbolikou mesta. Odporučil by som stromy Ginko,  samčie a samičie po cca 75 ks.  Rastú pomaly, ale majú blahodarné účinky na organizmus človeka. Poznám už dopredu odpoveď. Kam ich posadíme? V meste nemáme na to priestor /to bola odpoveď, keď som to na oddelení životného prostredia navrhoval ja/.V meste máme veľký nedostatok parkovacích plôch, avšak máme veľa priestranstva, kde nám rastie len burina a máme problémy s kosením.  Zadajme úlohu tvorivým architektom, nech navrhnú parkoviská,  na ktorých budú maximálne zapracované plochy pre stromy!  Najideálnejšie by bolo na každé  štyri parkovacie plochy jeden strom, prípadne šesť parkovacích plôch na jeden strom. Po 50 rokoch by bolo veľmi pekné zorganizovať  stretnutie  týchto občanov po týmito stromami.   Ja sa už na tomto stretnutí nechcem zúčastniť.
Váš návrh nie je interpeláciou.
 
PhDr. Hanus Michal:
Na web stránke mesta je zverejnený aktuálny Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Seredi. Dňa 13.12.2018 bolo na MsZ prijaté uznesenie č. 203/2018 (procedurálny návrh Pavla Kurbela). Toto uznesenie nie je v Rokovacom poriadku komisií zapracované. Z akého dôvodu?
Uznesenie č. 203/2018 nebolo možné do Rokovacieho poriadku komisií zapracovať, pretože je v rozpore s inými bodmi Rokovacieho poriadku komisií. Text uznesenia č. 203/2018 bude predmetom rokovania Legislatívno-právnej komisie. Na rokovanie komisie bude pozvaný predkladateľ uznesenia, aby vysvetlil svoj úmysel, resp. preformuloval uznesenie. V prípade potreby zmeny Rokovacieho poriadku komisií, bude tento bod zaradený do programu rokovania Mestského zastupiteľstva v Seredi.
 
 
S pozdravom
                                                                                                  Ing. Martin Tomčányi
                                                                                                         primátor mesta