Odvodové povinnosti oznámi Sociálna poisťovňa živnostníkom a ostatným SZČO do 22. júla

Ekonomika     Mgr. Júlia Gálová    
Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), že v čase od 1. do 22. júla 2019 im písomne oznámi vznik/trvanie/zánik povinného sociálneho poistenia a výšku ich odvodovej povinnosti, ktorá sa na nich bude vzťahovať od 1. júla 2019. Oznámenia bude Sociálna poisťovňa posielať automaticky, živnostníci a ostatné SZČO nemusia o nič žiadať.
Ak SZČO nebude súhlasiť s odvodovou povinnosťou, resp. obdobím jej trvania, má možnosť podať námietku v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, a to do 8 dní od doručenia oznámenia. Poistné v novej výške budú potom živnostníci a ostatné SZČO povinní prvýkrát zaplatiť so splatnosťou do 8. augusta 2019 za júl 2019.
SZČO s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania za rok 2019 zaplatia poistné v novej výške prvýkrát so splatnosťou do 8. novembra 2019 za október 2019, pričom oznámenia o vzniku/trvaní či zániku povinného sociálneho poistenia i o výške platby poistného od 1. októbra 2019 im bude Sociálna poisťovňa zasielať v termíne do 21. októbra 2019.
Pre posúdenie vzniku/trvania i zániku povinného sociálneho poistenia SZČO je rozhodujúce, či SZČO podľa daňového priznania za rok 2018 dosiahla z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti príjem vyšší ako 5 724 eur. Ak SZČO dosiahla príjem rovný alebo nižší ako 5 724 eur, povinné sociálne poistenie jej nevzniká, resp. zaniká, ak mala doteraz odvodovú povinnosť.
Pre rok 2019 platí minimálny mesačný vymeriavací základ (VZ) vo výške 477 eur – z toho vyplývajúce minimálne poistné predstavuje mesačne 158,11 eur (pre dôchodcov, ktorí neplatia poistné na invalidné poistenie, je táto suma 129,49 eura). Maximálny mesačný vymeriavací základ je vo výške 6 678 eur a z toho vyplývajúce poistné je mesačne 2 213,75 eura (pre dôchodcov, ktorí neplatia poistné na invalidné poistenie, je to 1 813,07 eura).