Rodičovský príspevok a vznik poistenia v Sociálnej poisťovni

Rodičovský príspevok a vznik poistenia v Sociálnej poisťovni

Ekonomika     Sociálna poisťovňa    
Ak matke alebo inému poistencovi starajúcemu sa o dieťa do veku šesť rokov vznikne nárok na rodičovský príspevok, nemusia sa prihlasovať na dôchodkové poistenie. Sociálna poisťovňa ich eviduje automaticky ako poistencov štátu na základe údajov poskytnutých Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR. To znamená, že poistné na dôchodkové poistenie za nich platí štát. Na to, aby im vznikol nárok na rodičovský príspevok, okrem starostlivosti o dieťa musia spĺňať ďalšie zákonné podmienky:
Prvou je trvalý pobyt (matky alebo iného poistenca, ktorý poberá rodičovský príspevok, a dieťaťa) na území Slovenska.
Poistenec ďalej nemôže byť dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo ako SZČO, mať priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a nesmie dovŕšiť dôchodkový vek.
Ak matke (alebo inému poistencovi), ktorá sa stará o dieťa do veku šesť rokov, nevznikne nárok na rodičovský príspevok, avšak má záujem o dôchodkové poistenie, ktoré platí štát, musí podať prihlášku do Sociálnej poisťovne. Ak splní všetky zákonné podmienky, môže sa stať poistencom štátu dokonca aj spätne, najskôr však od 1. januára 2018. Povinnosť podať prihlášku má ešte jedna skupina osôb – zamestnanci, resp. zamestnankyne, ktoré rozviažu pracovný pomer v období, keď ešte poberajú dávku materské, alebo napríklad aj tie, ktorým nárok na materské vznikol z ochrannej lehoty.
Rodičovský príspevok a vznik poistenia v Sociálnej poisťovni