Ocenenia za ekologický čin roka 2018

Ocenenia za ekologický čin roka 2018

Životné prostredie a príroda     Bc. Ľubomír Veselický    
Trnavský samosprávny kraj vyhlásil  5. 6. 2018 ôsmy ročník súťaže „Ekologický čin roka 2018". Jeden projekt prihlásila do súťaže  PaedDr. Bc. Daniela Vašková Kasáková, vedúca oddelenia životného prostredia MsÚ v Seredi, druhý Mgr. Karin Kapustová, PhD. preventistka Mestskej polície v Seredi.
Cieľom projektu Daniely Vaškovej-Kasákovej bola napríklad  výsadba 110 stromov, vybudovanie nového záhonu na vstupe do Serede od Trnavy, vybudovanie sedenia pri sporiteľni, výchovno-vzdelávacie aktivity s mládežou zamerané na ochranu a tvorbu životného prostredia, odstránenie čiernych skládok, zber použitého šatstva či mobilný zber papiera.
Druhým projektom bol projekt Mestskej polície Sereď. Projekt s environmentálnym zameraním Myslíme logicky – žijeme ekologicky realizuje Mestská polícia Sereď od roku 2017. Minulý rok sa projekt stal Ekologickým činom roka 2017. Bol tvorený s ohľadom na symboliku trvalo udržateľného rozvoja, aby cez zážitok a aktivitu detí viedol k logickému záveru, že každý z nás je zodpovedný za tvorbu životného prostredia. Projekt je koncipovaný tak, aby všetky aktivity /eko-hry a jej jednotlivé stanovištia vrátane kreatívnej práce s odpadovými materiálmi/ boli vzájomne previazané a aby v symbolike a celku vystihovali názov, ktorý MsP Sereď projektu dala. S rovnakým názvom, podstatou, zámerom a formou realizácie sa idea projektu orientuje na nové ekologické výzvy. Kým v prvom roku realizácie projektu bol zameraný na uvedomenie si dôležitosti nakladania s odpadom a dôslednej separácie v prospech minimalizácie odpadu končiaceho na skládkach a ekologického aj ekonomického významu vytriedených separátov, v roku 2018 chceli deti upriamiť na následky ľudských rozhodnutí a rôznych ľudských aktivít na životné prostredie. Cez emočný zážitok dôsledkov ľudských činností na život rastlín, hmyzu, živočíchov na zemi či vo vode bolo zámerom u detí dosiahnuť, aby si uvedomili, že všetci máme možnosť rozhodnúť o budúcnosti života na planéte Zem, a každé naše rozhodnutie môže prispievať tak k udržaniu života v jeho rozmanitosti, ako aj k postupnému rozvratu života na planéte Zem. Našim zámerom je smerovať deti k prijatiu životného postoja, že sme súčasťou prírody a je logické postaviť sa k nej s úctou a chrániť ju drobnými každodennými ekologickými činmi ako sú triedenie odpadov, kreatívne pretváranie už nepotrebného na niečo pekné a užitočné, či tým, že budeme myslieť na dopady našich rozhodnutí na prírodu súbežne s túžbou po napĺňaní našich vlastných potrieb. V roku 2018 boli projektové aktivity realizované v štyroch materských školách /MŠ Komenského, blok A a B, MŠ Podzámska, MŠ Murgašova, MŠ Fándlyho/, v ZŠ J. A. Komenského, v ŠKD pri ZŠ J. Fándlyho, v ŠZŠ a počas letného tábora MsP Sereď. Celkovo sa projektu zúčastnilo 467 detí.
Vo štvrtok 6. 6. 2019 sa v Mestskom múzeu v Trnave uskutočnilo vyhlásenie výsledkov súťaže. Obidva uskutočnené projekty menovaných reprezentantiek nášho mesta boli ocenené županom Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozefom Viskupičom. Autorkám projektu patrí poďakovanie za ich úsilie, ktorého výsledkom je zlepšovanie životného prostredia i za príkladnú reprezentáciu Serede.
Ocenenia za ekologický čin roka 2018Ocenenia za ekologický čin roka 2018Ocenenia za ekologický čin roka 2018Ocenenia za ekologický čin roka 2018