Primátor Martin Tomčányi: ,,Správu od kontrolórky som prevzal včera, dnes sme ju odovzdali na prokuratúre. Proti cielenej diskreditácii sa budeme brániť právnou cestou.”

Primátor Martin Tomčányi: ,,Správu od kontrolórky som prevzal včera, dnes sme ju odovzdali na prokuratúre. Proti cielenej diskreditácii sa budeme brániť právnou cestou.”

Mestský úrad     Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta Sereď    
Na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 11.4. 2019 prijalo MsZ uznesenie č. 71/2019, ktorým poverilo hlavnú kontrolórku vykonať kontrolu, na základe čoho bol vyplácaný plat viceprimátorovi Ľubomírovi Veselickému. Kontrola zistila, že po nástupe Veselického v decembri 2010 plat a jeho výška nebola schválená mestským zastupiteľstvom. 
 
Diskutabilná legislatíva. Nejednotná interpretácia zákonného ustanovenia týkajúca sa kompetencie schvaľovať plat zástupcovi primátora. V žiadnom prípade úmysel.
 
Pri určení platu svojmu zástupcovi som vychádzal zo zákona o obecnom zriadení. Do 31.3.2010 v tomto zákone platilo, že zástupcu primátora volilo mestské zastupiteľstvo a bolo teda aj jednoznačne jasné, že mu určovalo aj plat. Avšak od 1.4. 2010 novela zákona o obecnom zriadení toto zmenila a primátor si mohol zvoliť svojho zástupcu sám.  Zákonné ustanovenie, ktoré určovalo, kto má právo určiť plat zástupcovi primátora, sa odvtedy v praxi nejednotne interpretovalo. Až novela zákona o obecnom zriadení, ktorá je účinná od 1. februára 2019 túto otázku nejasnej interpretácie odstránila. Aj zákonodarca sa priklonil k výkladu uplatňovanom v meste Sereď, t. j. že zastupiteľstvo má určiť zásady, podľa ktorých bude poslancom určený plat alebo odmena, ale konkrétnu výšku platu alebo odmeny má určiť primátor, ktorý je oprávnený prácu svojho zástupcu hodnotiť, ale  má  aj právo ho kedykoľvek z tejto funkcie  odvolať.  
 
Súčasná legislatíva, ktorá bola dlhé roky nejasne vykladaná (diskutabilná), vyriešila túto otázku až od 1. februára 2019 jednoznačne: plat viceprimátora schvaľuje výlučne primátor a nie zastupiteľstvo. A to až po dvoch novelizáciách.
 
Viceprimátor Veselický dostával presne toľko, ako jeho predchodca Rampašek.
 
Pri určení platu Veselického sa vychádzalo z platu predchádzajúceho viceprimátora. Výška platu sa nemenila. Bola na cent rovnaká ako u bývalého viceprimátora. Plat bol 1200 EUR v hrubom a nemenil sa celých 8 rokov. Každý rok mestskí poslanci schvaľovali rozpočet mesta, v ktorom boli zahrnuté aj financie pre všetkých zamestnancov mestského úradu, vrátane primátora a rovnako aj viceprimátora Veselického. Znamená to, že poslanci tieto   výdavky schválili a logicky, určite vedeli o tom, že viceprimátor nepracuje zadarmo. Zároveň boli poslanci informovaní, že viceprimátorom bude Ľubomír Veselický a schválili rozsah činností a kompetencií viceprimátora. Miestni konšpirátori dehonestujú prácu viceprimátora. Chcú, aby vrátil plat za osem odpracovaných rokov a to považujem za absurdné. 
 
Nikto si snáď nemôže myslieť, že Veselický sa platom neoprávnene obohatil a každý triezvo uvažujúci občan dobre vie, že je normálne, keď viceprimátor za svoju prácu poberá plat. Viceprimátor Veselický celý čas svoju prácu vykonával a vykonáva zodpovedne a v prospech nášho mesta. Je zrejmé, že viceprimátor nepracoval zadarmo a trvám na tom, že svoj plat si v plnej miere zaslúžil.
 
Organizovanú diskreditáciu nenecháme len tak.
 
K návrhu správy som podal námietky. O tom, či jednoznačne došlo k pochybeniu a aké kroky bude potrebné po kontrole vykonať,  je ešte predčasné diskutovať. Správa bude predmetom rokovania najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva. K predmetnej veci zaujme stanovisko aj prokuratúra, možno bude rozhodovať aj súd. Dôrazne sa však vymedzujeme proti cielenej antikampani, ktorá sa momentálne pripravuje a sleduje jediné - diskreditáciu s cieľom presvedčiť ľudí, že páchame trestnú činnosť. Je to absolútne nemysliteľné. Budeme sa v tomto prípade brániť právnou cestou. Nie je to totiž prvýkrát, keď tí istí ľudia opakovane manipulujú s verejnou mienkou občanov nášho mesta.
 
 
Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta Sereď
Primátor Martin Tomčányi: ,,Správu od kontrolórky som prevzal včera, dnes sme ju odovzdali na prokuratúre. Proti cielenej diskreditácii sa budeme brániť právnou cestou.”