Budú kompostéry distribuované aj do rodinných domov v Seredi?

Budú kompostéry distribuované aj do rodinných domov v Seredi?

Životné prostredie a príroda     Iveta Tóthová    
V uplynulých dňoch boli v niektorých obciach a mestách v okolí Serede distribuované do každého rodinného domu tzv. kompostéry.  Mesto resp. obec ich rozdávala napríklad v Galante, Pate či Vinohradoch nad Váhom. Komisia pre Európske štrukturálne a investičné fondy totiž v rámci operečného programu "Kvalita životného prostredia" pristúpila k pomoci miestnym samosprávam formou dodávky TERMOkompostérov. 
 
Cieľom iniciatívy je znížiť množstvo biologicky rozložiteľných odpadov v zmesovom komunálnom odpade. Cieľovou skupinou sú preto obyvatelia žijúci v rodinných domoch, ktorí získajú kompostér na základe zmluvy o výpožičke.
 
Nie každá obec alebo mesto sa ale do projektu zapojilo. Jedným z dôvodov bolo aj to, že jednotlivé samosprávy sa určitou čiastou museli spolupodieť na financovaní projektu.
 
Obyvatelia rodinných domov v Seredi samozrejme túto informáciu zachytili a tak sa pýtajú či bude alebo nebude podobný krok realizovaný aj v našom meste. Poslanec Dušan Irsák na poslednom zastupiteľstve túto otázku predniesol aj vedeniu mesta. Zároveň sa zaujímal aj o možnosť zriadenia mestského kompostoviska napríklad v záhradkárskej osade za hrádzou alebo na Vonkajšom rade.
 
Odpoveď na jeho otázku ako aj otázku obyvateľov rodinných domov prinášame od vedenia mesta v plnom znení:
 
Triedený zber BRO zo záhrad zabezpečuje mesto Sereď v súlade s § 14 ods. 8 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej len „vyhláška“) týždenným vývozom 140 litrových zberných nádob z domácností od marca do novembra kalendárneho roka. Spoločnosť BPS VLČKOVCE, s.r.o. zabezpečuje tento zber podľa čl. VII zmluvy č. 232/2013 o nájme pre mesto Sereď bezodplatne. Mesto prispieva na triedenie tohto BRO od nečistôt. Z tohto dôvodu mesto v súčasnosti neuvažuje o zmene systému a distribúcii kompostovacích zásobníkov do domácností.
 
Zákonné požiadavky na zriadenie malej kompostárne sú stanovené v § 11 ods. 15 a 16 vyhlášky. O zriadení kompostoviska mesto neuvažuje. Priestor za hrádzou však nemôže byť vôbec zriadený ako kompostovisko, nakoľko sa jedná o inundačné územie. 
Budú kompostéry distribuované aj do rodinných domov v Seredi?