Odpovede na interpelácie poslancom z MsZ dňa 11.04.2019

Mestský úrad     mestský úrad    
 

 poslanci Mestského zastupiteľstva v Seredi

 

 

 

Váš list číslo                         Naše číslo                   Vybavuje              Miesto, dátum

                                               8660/2019                                                Sereď, 24.4.2019

 

 

 

VEC: Zaslanie odpovedí na interpelácie z MsZ 11.4.2019

 

     Zasielam odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi dňa 11.4.2019. Odpovede na interpelácie pripravili príslušní kompetentní vedúci zamestnanci mesta a mestom zriadených alebo založených organizácií.

 

Irsák Dušan:

Navrhujem vyradenie poškodených, úpravu náterom a zmenu osadenia betónových kvetináčov v meste. Je možná takáto náprava aby kvetináče mesto skrášľovali a nie zohyzďovali? Je možné odstrániť z okolia bytových domov staré, nepoužívané a často zhrdzavené prašiaky a držiaky na prádlo? Tiež navrhujem v spolupráci s bytovými dôverníkmi upraviť priestory okolo bytoviek na uliciach Spádová, Poštová, Čepenská a blok Fándlyho.

Poškodené betónové kvetináče každoročne odstraňujeme, resp. natierame farbou. Častokrát slúžia ako zábrana pre vjazd motorových vozidiel a nie ako kvetináč. Niekde ich aj nahrádzame stĺpikmi. Kde je to možné, z hľadiska starostlivosti, je zabezpečená výsadba kvetov.

Prašiaky a držiaky na prádlo nie sú evidované v majetku mesta. Mesto Sereď spolupracuje na úprave okolia bytových domoch na celom území mesta. Ak o to občania požiadajú, resp. čo sa zelene týka, vo vhodnom vegetačnom období.

 

Dokedy chceme trpieť plechové búdy na Čepeňskej ulici pri bytovkách? Sú užívané bez povolenia, prenocúvajú v nich asociáli a bezdomovci sú zhorené a rozpadávajú sa. Podobný problém je garáž  za políciou ktorá je skladiskom pre neporiadok. Prípadný odvoz do zberných surovín by zaplatil náklady na odstránenie. Je takáto cesta možnosťou ako spraviť poriadok?

Údaje týkajúce sa majiteľov betónových búd momentálne overujeme. Stretnutie s majiteľmi plánujeme v priebehu mesiacov máj – jún 2019, na ktoré bude prizvaný aj p. Dušan Irsák.

 

Červeno biele betónové zábrany pre SLSP sú totálnym nevkusom priamo v centre mesta. Bolo by lepšie keby tam radšej nič nie je ako takéto NE - riešenie. Je možné nájsť vkusnejšie riešenie? Napríklad kovové stĺpiky v tmavej farbe?

Uvedené zábrany boli osadené na základe podnetu občana na stretnutí vedenia mesta a poslancov s občanmi.

 

Ktorá komisia má vo svojej náplni cestovný ruch a propagáciu mesta? Ak žiadna, ktorá by túto agendu vedela zastrešiť? Ako jeden z príkladov čo by do tejto agendy spadalo sú neekologické a morálne zastaralé reprezentačné igelitky mesta. Bolo by vhodné ich nahradiť ekologickejším riešením (papierové tašky, bavlnené, jutové) s moderným sviežim dizajnom. Určite by bolo viacero podobných nápadov, ktoré by sme mohli v meste rozvíjať.

Odpoviem úryvkom z § 15 práve schváleného Štatútu mesta Sereď: „Mestské zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich činnosti“. Ak niečo poslanec chcel ohľadom náplne komisií – mal možnosť to o pár minút priamo v rokovaní zastupiteľstva sám navrhnúť ako zmenu, prípadne ešte predtým priamo na komisiách, kde sa štatút mesta preberal.

 

Ešte k taškám a komposterom pripájam aktivitu z Oravskej Polhory.

Starosta dal každej domácnosti jednu látkovú tašku s dizajnom dediny.

https://www.oravskapolhora.sk/obcan-a-samosprava/aktuality/rok-2019-bojujeme-s-odpadom-652sk.html

 

V neďalekých Vinohradoch nad Váhom bol do každého domu dodaný kompostér.

V meste Galanta tak isto. Neuvažuje nad podobným projektom aj naše mesto? Z dlhodobého hľadiska by to znížilo výdavky za odvoz BRO. Ak je nápad s kompostérmi príliš megalomanský, navrhujem zriadenie mestského kompostoviska. Priestory pri záhradkách na Vonkajšom rade a za Hrádzou sa javia ako ideálne na pilotné spustenie.

Pridávam inšpirácie z iných miest: http://tsmdubnica.sk/ako-kompostujeme/

http://www.priateliazeme.sk/spz/ako-kompostovat/v-obci/obecne-kompostovisko

Triedený zber BRO zo záhrad zabezpečuje mesto Sereď v súlade s § 14 ods. 8 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej len „vyhláška“) týždenným vývozom 140 litrových zberných nádob z domácností od marca do novembra kalendárneho roka. Spoločnosť BPS VLČKOVCE, s.r.o. zabezpečuje tento zber podľa čl. VII zmluvy č. 232/2013 o nájme pre mesto Sereď bezodplatne. Mesto prispieva na triedenie tohto BRO od nečistôt. Z tohto dôvodu mesto v súčasnosti neuvažuje o zmene systému a distribúcii kompostovacích zásobníkov do domácností.

Zákonné požiadavky na zriadenie malej kompostárne sú stanovené v § 11 ods. 15 a 16 vyhlášky. O zriadení kompostoviska mesto neuvažuje. Priestor za hrádzou však nemôže byť vôbec zriadený ako kompostovisko, nakoľko sa jedná o inundačné územie. 

 

Chcem sa na úvod poďakovať tomu kto navrhol a dosiahol realizáciu Lipovej aleje pri fitku Horalka na Mlynárskej ulici. Klobúk dolu. Alej je v ranom štádiu ale najväčšiu krásu dosiahne vo svojej „päťdesiatke“. Preto by som navrhol aby sa v našom rozpočte našlo pár eur na dosadenie 6ks líp ako náhrada za vyschnuté a zničené kusy. Budúcnosť nám dá za pravdu, že to bola dobrá investícia. Vážený pán primátor, nájde sa rozpočte čiastka  na dosadenie  Lipovej aleji?

Lipovú alej vysadila spoločnosť I.D.C. Holding a.s., Pečivárne Sereď na jeseň v r. 2012 ako náhradnú výsadbu za vyrúbané stromy v areáli spoločnosti. Celkovo bolo vysadených 50 ks stromov, z toho 29 ks líp (Tilia cordata Rancho), ktoré tvoria alej popri chodníku. Lokalitu na výsadbu určilo mesto Sereď v rámci správneho konania. Na jeseň plánujeme dosadenie stromov.

 

Celkovo k týmto riadkom v bode „interpelácie“. Sú to možnosti a zámery čo by sme mohli v meste realizovať. Mnohé sú dobrými nápadmi a isto ich by mali neoceniteľné plusy pre vzhľad mesta, resp. boli by pre obyvateľov osožné. Nejedná sa o interpelácie, ale o žiadosť prednesenú v rámci inštitútu interpelácií.

 

Použijem úryvok zo ZÁPISNICE zo zasadnutia komisie Rozvoja mesta a životného prostredia zo dňa 04.02.2019, ktorej členom je aj Dušan Irsák: Bod 8 rokovania komisie: Koncepcia verejných priestorov – materiál vytvárajúci pravidlá hry rozvoja verejného priestoru v súlade s ÚPN mesta, koncepciou rozvoja mesta a potrebami obyvateľov. Predniesol to R. Kráľ: Koncepcia verejného priestoru je dokument vytvárajúci pravidlá rozvoja verejného priestoru v súlade s Územným plánom a Koncepciou rozvoja mesta. Vytvára pravidlá pre koordinovanú realizáciu využitia verejného priestoru a to po stránke funkčnej i kvalitatívnej. Cieľom je zabezpečiť a formulovať ťažiskové body, označiť problémové miesta a za pomoci samosprávy, kontaktu s názormi občanov budovať moderné progresívne mesto. Stanovisko komisie: Komisia koncepciu verejných priestorov berie na vedomie. O tomto bode rokovania komisie informoval jej predseda aj na MsZ dňa 7.2.2019. Koncepcia verejného priestranstva bola predmetom rokovania aj na komisii dňa 1.4.2019. na MsZ dňa 11.4.2019 som videl, ako predseda komisie a poslanec R. Kráľ vyzval poslancov dotazníkom:

„Vážená kolegyňa, kolega poslanec! V prílohe prikladám kópiu katastrálnej mapy.

Prosím vyznačte na mape verejný priestor: ulicu, chodník, námestie, dvor, areál (školský, športový, rekreačný), ktorý by ste chceli riešiť, skrášliť. Vyznačte maximálne 5 lokalít. Označte ich číslom. Uveďte prosím názov a stručný popis“.

V podstate ako poslanec ste už svojimi „interpeláciami – investičnými zámermi“ akoby reagoval na výzvu komisie. O úpravách verejných priestorov mesta (ako aj o požiadavkách školských zariadení, resp. iných investičných možností mesta) sme sa už bavili aj na pracovnom stretnutí poslancov a vedenia mesta 4.3.2019.

Na jeseň, po realizácii položenia teplovodov a informáciách od jednotlivých správcov inžinierskych sietí o ich investičných plánoch v meste Sereď – bude vhodný čas sa začať venovať plánom úprav verejných a školských priestorov, mestskému mobiliáru a všetkému, čo chce poslanecký zbor v tomto volebnom období začať pripravovať, realizovať, skolaudovať a dať do užívania. Vtedy sa začne príprava rozpočtu na rok 2020 a výhľad na roky 2021 a 2022.

 

Ing. Kurbel Ondrej:

Pri súčasnom technickom stave objektu kaštieľa nie je jasné, či je priestor vstupu do bastiónu kaštieľa bezpečný a teda či je možné užívanie priestorov bastiónu. Chcem sa spýtať, či bude zabezpečený statický posudok, prípadne stabilizácia korunnej rímsy tejto časti fasády, tak aby v letných mesiacoch v čase kultúrnych a spoločenských akcií, ktoré sa v bastióne konajú bolo jasné, či priestor bastiónu je možné bezpečne používať.

Na základe rozhodnutia KPU TT bol statický posudok dodaný 11.4.2019. Jednalo sa o statiku častí mimo centrálnej časti kaštieľa. Nakoľko sa bastión nachádza v centrálnej časti kaštieľa, bude potrebné vyjadrenie statika k otázkam pre Ing.Kurbela. 16.4.2019 bola zaslaná žiadosť o vyjadrenie statika. Či bude potrebný aj osobitný statický posudok k bastiónu – nám zatiaľ statik písomne ani telefonicky neodpovedal.

 

V rovnakej časti objektu, v styku dvoch krídiel, sú poškodené klampiarske prvky. Sú tam nesprávne stykované dažďové žľaby a dochádza k zatekaniu dažďovej vody na fasádu objektu v mieste kde bola poškodené grafitmi. Občianske združenie Vodný hrad v liste adresovanom mestu Sereď sa pýta aký je  harmonogram opráv týchto klampiarskych prvkov, nakoľko majú viazané finančné prostriedky na opravu tejto fasády. Opravu nebudú realizovať, kým nebude zabezpečená oprava tohto žľabu, aby nedošlo k opätovnému poškodzovaniu  predmetnej fasády zatekajúcou dažďovou vodou. Pýtam sa teda či je takýto harmonogram opráv a kedy sa pristúpi k oprave tohto žľabu.

16.4.2019 bola spolu s pracovníkmi Krajského pamiatkového úradu Trnava, spoločnosti Pikvik a s Ing. Šišom vykonaná obhliadka k zabezpečeniu opráv klampiarskych prvkov v oblasti bastiónu a vinárne. Následne bude zabezpečená oprava predbežne do 30.4.2019. po jej vykonaní môže Občianske združenie Vodný hrad v mesiaci máj pristúpiť k realizácií opravy fasády. 

 

JUDr. Irsák Michal:

Začala výmena teplovodných rozvodov v meste Sereď vo vlastníctve mestskej spoločnosti MsB  s.r.o. Výmena je  spolufinancovaná z európskych fondov. Ako výškou financií, ak áno, sa na tejto akcii podieľa MsB s.r.o. v Seredi. Prosím uviesť výšku v percentách, a konkrétnu výšku finančných prostriedkov.

Mestský bytový podnik Sereď, s.r.o. sa finančne nepodieľa na tejto investícii. Celková výška projektu bola 2.820.943,23 €. Spoločnosť Energetika Sereď s.r.o. bola úspešná v tomto projekte Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (schválený podiel nenávratných zdrojov 2.397.806,85 €). Cena po úspešnom verejnom obstarávaní je 2.222.222 €.

 

V akom štádiu prípravy po stránke projektovo-technickej a finančnej je akcia „Vybudovanie, resp. rekonštrukcia miestneho trhoviska v Seredi“.

Úprava celého priestoru od budovy domu kultúry (trhovisko, cestné a chodníkové komunikácie, parkovanie, oddychová zóna) až po garáže, resp. po val (Týteš) je len v štádiu dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia (DUR). Isto sa nebude investícia tento rok realizovať a ani nie je v rozpočte mesta pre rok 2019.

 

Ing. Fačkovcová Mária:

Na MsZ dňa 7.2.2019 bolo schválené Uznesenie č. 23/2019, ktorým sa doplnil Rokovací poriadok MsZ v § 13 ods. 2.

Terajšie znenie takto upraveného bodu RP je:

Z rokovania MsZ sa vyhotovuje zápisnica, uznesenia MsZ, zvukový záznam a záznam hlasovania, ktoré sa uložia na stránke mesta najneskôr do 15 dní od zasadnutia MsZ. Záznamy hlasovania k jednotlivým bodom sú presne špecifikované podľa predmetu jednotlivých hlasovaní. Súčasťou zápisnice sú všetky písomne predložené dokumenty. Primátor mesta určí zapisovateľa zo zamestnancov mestského úradu.

 

Pôvodné znenie tohto bodu v RP sa doplnilo len o zverejnenie všetkých záznamov zo zastupiteľstva – teda aj výsledkov o hlasovaniach poslancov – najneskôr do 15 dní od zastupiteľstva a aby sa špecifikovali tieto hlasovania podľa predmetu jednotlivých hlasovaní. Hlasovania poslancov ku konkrétnym bodom zastupiteľstva sú takto zrozumiteľnejšie a jednoduchšie prístupné.

Napriek tomu, že bolo toto uznesenie jednohlasne schválené všetkými prítomnými poslancami, nedošlo k špecifikovaniu jednotlivých hlasovaní. Stále sú na webovom sídle mesta uložené doterajším zaužívaným spôsobom.

Napr. záznam hlasovania zo zasadnutia MsZ 7.2.2019:

4x označené hlasovanie s pomenovaním Program MsZ – nie je jasné, čoho sa ten program týkal, akej navrhovanej zmeny, príp. ktorý poslanec dal tento návrh.

6x označené hlasovanie Návrh zmeny Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Seredi – stačilo tu len špecifikovať číslo uznesenia, ktorým sa zmena prijala/neprijala.

6x Návrh zmeny Rokovacieho poriadku komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Seredi

4x Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Sereď pre rok 2019 pre oblasť športu – mohlo sa doplniť pre aký ŠK/OZ a pod.

Je možné, aby aspoň od dnešného zastupiteľstva tieto záznamy hlasovania uložené na webovom sídle mesta boli bližšie špecifikované?

Je to možné ešte bližšie špecifikovať. Hlasovania z MsZ 11.4.2019, už aj s bližšou špecifikáciou názvov bodov hlasovania, bolo zverejnené pondelok 15.4.2019 a odkonzultované aj mailom s Vami.

 

S pozdravom

 

 

 

                                                                                                  Ing. Martin Tomčányi

                                                                                                         primátor mesta