Ukončili ste pracovný pomer počas PN? Nárok na nemocenskú máte ďalej

Ekonomika     Sociálna poisťovňa    
Ak zamestnávateľ rozviaže so zamestnancom pracovný pomer počas PN, teda v čase výplaty nemocenských dávok, tieto mu Sociálna poisťovňa vypláca aj naďalej, a to po celý čas, kým trvá dôvod na ich výplatu. Ukončenie pracovného pomeru v čase materskej dovolenky ani v čase trvania práceneschopnosti teda nijako neovplyvní poberanie dávok materské a nemocenské. Ich výplata trvá v prípade materského spravidla do konca 34. týždňa od začiatku poberania, v prípade nemocenského do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti alebo do uplynutia podporného obdobia (podporné obdobie trvá spravidla 52 týždňov), a to bez ohľadu na to, či pracovný pomer trvá alebo skončil. Ošetrovné vypláca Sociálna poisťovňa najviac desať dní. Ukončenie pracovného pomeru nemá vplyv ani na výšku dávok. Kým trvá nárok na ich výplatu, Sociálna poisťovňa ich vypláca v rovnakej výške ako pred ukončením pracovného pomeru.
Sociálna poisťovňa však v tejto súvislosti predsa len na niektoré zmeny upozorňuje. Kým pred ukončením pracovného pomeru zamestnanec potrebné doklady (najmä potvrdenie o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti, tzv. lístok na peniaze) doručil spravidla najskôr zamestnávateľovi, ktorý ich postúpil Sociálnej poisťovni, teraz ich Sociálnej poisťovni predkladá sám. Osobne alebo poštou ich doručí pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá mu dávku vypláca, a tou je pobočka v mieste sídla posledného zamestnávateľa.
Druhá zmena sa týka poberateľov dávky materské, ktorí mali ako zamestnanci status poistenca štátu, keď štát za nich platil poistné na dôchodkové poistenie automaticky. Ukončením pracovného pomeru tento status strácajú, získajú ho opäť automaticky až začnú poberať rodičovský príspevok. Ak chcú mať postavenie poistenca štátu aj v čase od ukončenia pracovného pomeru do začiatku poberania rodičovského príspevku, mali by sa sami prihlásiť na dôchodkové poistenie z dôvodu starostlivosti o dieťa (ak sa o dieťa naďalej starajú), a to v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste svojho trvalého pobytu.