Oznam o doručovaní rozhodnutí za komunálny odpad

Mestský úrad     mestský úrad    

Mesto Sereď – oddelenie životného prostredia 

 

oznamuje občanom, že v priebehu mesiaca máj 2019 im budú doručené

rozhodnutia na úhradu miestneho poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady na rok 2019.

 

 

Žiadame poplatníkov, aby miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   uhradili k dátumu splatnosti uvedeného v rozhodnutí, prípadne ak je poplatok splatný            v dvoch rovnomerných splátkach, k dátumu určenej splátky.

 

Úhradu je možné vykonať priamo v pokladni Mestského úradu v Seredi prostredníctvom čiarového kódu na rozhodnutí alebo prevodným príkazom na účet mesta podľa údajov uvedených v rozhodnutí.

 

Poplatníkov, ktorí majú miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zahrnutý v nájomnom upozorňujeme, že úľavy uplatnené v priebehu roku 2019 v súlade s § 7 ods. 1 VZN mesta Sereď č. 9/2018 budú zohľadnené v rámci ročného zúčtovania ich nájomného za rok 2019.

 

S prípadnými otázkami je možné obrátiť sa osobne na oddelenie životného prostredia č. dv. 4 na Mestskom úrade v Seredi,

 alebo na tel. čísle: 789/23 92, kl. 279.