Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Mestský úrad     mestský úrad    
V zmysle ustanovení § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 5 zákona NR SR  č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje

 výberové  konanie na obsadenie funkcie riaditeľa 

 

Základnej školy Juraja Fándlyho, Fándlyho ul. 763/7A, 926 01  Sereď

ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského ul. č. 1136/36, 926 01 Sereď

Materskej školy, Komenského ul. č. 1137/37, 926 01  Sereď

Materskej školy, Ulica D.Štúra č. 2116/36, 926 01 Sereď

 

Predpokladaný nástup: 01.07.2019

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi doručiť na  adresu:

Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď  alebo na pult prvého kontaktu Mestského úradu v Seredi v termíne

                                do 03.05.2019  vrátane do 12.00 h 

(rozhodujúcim je dátum doručenia na Mestský úrad v Seredi)

 

Bližšie informácie  na https://www.sered.sk/ a na tel. č. 0918 450 853.

 

V Seredi dňa 04.04.2019                                                                   

                                                                                                                                       Ing. Martin Tomčányi, v.r.

                                                                               primátor  mesta