10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi

10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi

 
Zmeny po novembri 1989 umožnili nadviazať na zväzovú činnosť Zväzu Československých dôstojníkov a Zväzu Československých rotmajstrov, založených v Československej armáde v roku 1918, ktorá bola po februári 1948 zakázaná. Vznikol Zväz vojakov z povolania Českej a Slovenskej Federatívnej republiky a vo februári 1993 sa jeho nástupníckou organizáciou na Slovensku stal Zväz vojakov z povolania Armády SR.  Ten dodnes pôsobí pod názvom Zväz vojakov Slovenskej republiky ako občianske združenie s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám s 30 klubmi v jednotlivých posádkových mestách. Súčasný prezident Zväzu vojakov SR Eugen Bitera počas osláv 25. výročia založenia zväzu v máji 2018 uviedol: „Sme združením s vyhranenou členskou základňou ľudí, čo si pamätajú roky služby vo vojenskej uniforme so všetkými radosťami aj strasťami, ktoré služba prinášala. Pomáhame udržiavať dávno založené kontakty a priateľstvá a hľadáme spôsoby, ako si v dnešnej dobe poskytnúť vzájomnú podporu a pomoc.“
 
 V Seredi sa začalo pripravovať založenie klubu až na jeseň v roku 2008. Iniciátorom bol bývalý veliteľ ženijného pluku plk. v. v. Štefan Veselý a prípravný výbor v zložení plk. v. v. Jozef Bada, plk. v. v. Pavel Žiljak, plk. v. v. Ludvík Doležel, plk. v. v. Jozef Šípoš, plk. v. v. Viliam Vacho, pplk. v. v. Jozef Hodál, pplk. v. v. Ivan Vták, pplk. v. v. Jozef Mitrík, pplk. v. v. Bohuslav Pavlík, mjr. v. v. Ladislav Ladics pôvodne navrhoval vytvoriť Klub ženistov, keďže v Seredi boli od roku 1949 dislokované iba útvary ženijného vojska, najprv 64. ženijný pluk, od roku 1967 tu bol premiestnený 6. ženijný stavebný pluk, z neho sa neskôr stala 6. ženijná brigáda, reorganizovaná v roku 1990 na 3. ženijnú brigádu. Seredské kasárne s brigádou zdieľal od roku 1969 aj 1. ženijný prápor 13. tankovej divízie. Na ustanovujúcej schôdzi 7.3. 2009 nakoniec vznikol Klub vojenských dôchodcov Sereď, ktorý bol v roku 2013 premenovaný na Zväz vojakov SR – klub Sereď. Prvým predsedom klubu sa stal plk. v. v. Štefan Veselý, po ňom sa vo vedení klubu postupne vystriedali plk. v. v. Pavel Žiljak, plk. v. v. Viliam Vacho, pplk. v. v. Rudolf Tóth a súčasnej dobe vykonáva túto funkciu  pplk. v. v. Ondrej Urban.  Hneď od vytvorenia klubu sa rada klubu s elánom pustila do organizovania rôznych aktivít, ktoré sa postupne stali tradičnými. Úspešne sa rozvíjala najmä spolupráca s klubom Nitra - Zobor, v rámci ktorej sa uskutočnili 3 ročníky športového podujatia o putovný Pribinov pohár. Družstvá z obidvoch klubov v priateľskej atmosfére zápolili v minifutbale, preťahovaní lanom, streľbe zo vzduchovky, hode šípok a mariáši. Obľúbené sú najmä posedenia pri guláši koncom augusta, spojené so spomienkou na výročie SNP, a posedenia pri vianočnej kapustnici v decembri. Obľúbenou aktivitou sa stali aj zájazdy na jarmok Šimona a Júdu v Štúrove, spojený s návštevou maďarského Ostrihomu, ktorého sa radi zúčastňujú aj členovia iných organizácií v meste Sereď, ako je Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a Slovenský zväz telesne postihnutých, či Jednota dôchodcov. Minulý rok členovia klubu navštívili aj Baťov kanál na Morave a Vojenské historické múzeum vo Viedni.
  
Významnými aktivitami klubu boli prednáška na tému História vojenskej posádky v Seredi, ktorú v spolupráci s Mestským múzeom v Seredi a občianskym združením Vodný hrad predniesol v apríli 2012  plk. v. v. Ludvík Doležel a stretnutie bývalých príslušníkov posádky Sereď pri príležitosti 45. výročia príchodu 6. ženijného pluku do posádky Sereď v roku 1967, ktorými si členovia klubu aj verejnosť mohli pripomenúť tradície ženijného vojska v Seredi.
 
V roku 2012 bolo v Seredi založené občianske združenie UN Veteran Slovakia a od začiatku sa celkom prirodzene začala rozvíjať vzájomná spolupráca. Vznikla tradícia spoločných podujatí, ako je strelecká súťaž v streľbe z pištole, ktorá sa v máji 2019 uskutoční už siedmy krát, alebo Memoriál plk. Štefana Ivana v minifutbale na počesť 42 vojakov, ktorí zahynuli pri návrate z vojenskej misie v Kosove pri maďarskej obci Hejce. Plk. Štefan Ivan, bývalý príslušník seredskej ženijnej brigády, bol jedným nich. 
 
               V sobotu 6.4.2019 sa stretli členovia klubu ZV SR v Seredi na posedení, aby si pripomenuli 10. výročie založenia klubu. Po slávnostnej večeri sa ujal slova predseda klubu pplk. v. v. Ondrej Urban. Privítal vzácnych hostí, medzi ktorými boli zástupca primátora mesta Sereď Bc. Ľubomír Veselický a bývalý veliteľ ženijného práporu Sereď plk. Dalibor Jelínek, a poďakoval za podporu, ktorú klubu poskytujú predstavitelia mesta, ako aj príslušníci ženijného práporu Sereď, ktorý je pokračovateľom tradícií ženistov v Seredi. Poďakovanie adresoval aj primátorovi mesta Ing. Martinovi Tomčányimu a všetkým veliteľom, ktorí sa vo velení ženijného práporu od založenia ZV SR - klub Sereď vystriedali – plk. Ľubomírovi Mrváňovi, plk. Daliborovi Jelínkovi, pplk. Ladislavovi Kiseľovi a pplk. Františkovi Mihalovičovi, ktorý ženijnému práporu velí v súčasnosti. Na záver svojho príhovoru odovzdal prítomným hosťom aj členom klubu pamätné medaile klubu, aby im pripomínali uplynulých desiatich rokov. Prítomní si pripomenuli aj kolegov, ktorí už nie sú medzi nami. Nasledovalo spomínanie na spoločne prežité chvíle pri dobrom vínku a výborných pagáčoch, ktoré upiekla pani Mosná. Pri spomínaní bola inšpiráciou prezentácia fotografií z akcií klubu, ktorú predseda klubu premietol. Poďakovanie patrí aj Dennému centru pre seniorov v Seredi a najmä pani Biháriovej za poskytnutie príjemného prostredia.
 
10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi