Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Komenského ul. č. 1137/37, 926 01 Sereď

Mestský úrad     Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu    
V zmysle ustanovení § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  § 5 zákona NR SR  č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
 výberové  konanie na obsadenie funkcie riaditeľa 
Materskej školy, Komenského ul. č. 1137/37, 926 01  Sereď
 
Predpokladaný nástup: 01.07.2019
 
Kvalifikačné predpoklady:
odborná a pedagogická spôsobilosť  pre daný druh a typ školy v zmysle §7 zákona                  č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti (alebo odbornej činnosti)
vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 
Iné požiadavky:
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
bezúhonnosť
zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať
znalosť príslušnej legislatívy
organizačné a riadiace schopnosti
práca s PC (Windows, Word, Excel, Internet)
komunikatívnosť
flexibilita
 
Požadované doklady:
písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
overené kópie dokladov o najvyššom nadobudnutom vzdelaní
overený doklad o absolvovaní prvej atestácie
doklad o dĺžke výkonu  pedagogickej činnosti (alebo odbornej činnosti)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
profesijný životopis
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (§ 10 zákona č. 317/2009 Z.z.)
písomný návrh koncepcie rozvoja školy na 5 rokov
písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
Žiadosť o účasť na výberovom konaní doručiť na  adresu:
Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď  alebo na pult prvého kontaktu Mestského úradu v Seredi v termíne
                                do 03.05.2019  vrátane do 12.00 h 
(rozhodujúcim je dátum doručenia na Mestský úrad v Seredi) v uzatvorenej obálke s označením obálky: „Výberové konanie – riaditeľ MŠ na Komenského ulici v Seredi – neotvárať!“
 
Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.
V Seredi dňa 04.04.2019                                                         Ing. Martin Tomčányi, v.r.
                                                                                                             primátor  mesta