Pracujúci dôchodcovia: priznanie starobného dôchodku oznámte zamestnávateľovi

Dane a odvody     Sociálna poisťovňa    

Starobný dôchodca odo dňa priznania dôchodku nemusí platiť poistné na invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Týmto dňom nastáva u neho zmena v platení poistného, ktorú – ak ďalej pracuje – je povinný oznámiť zamestnávateľovi. Mal by tak napokon urobiť aj vo vlastnom záujme, aby uvedené poistné ďalej neplatil.

 

Priznanie starobného dôchodku zamestnanec zamestnávateľovi preukazuje rozhodnutím Sociálnej poisťovne. Môže ísť pritom len o jeho kópiu a nie je ani potrebné, aby všetky údaje (napr. výška dôchodku) boli v rozhodnutí čitateľné. Výšku dôchodku oznamovať nemusí. Stačí, aby z predloženého dokladu bolo zrejmé komu a odkedy bol starobný dôchodok priznaný.

 

Pokiaľ zamestnanec zamestnávateľovi nepreukáže priznaný starobný dôchodok, poistné na sociálne poistenie odvádza zamestnávateľ v plnej výške aj naďalej. Taktiež v plnej výške vykonáva aj zrážku zo mzdy zamestnanca. Ak zamestnanec spätne preukáže priznanie starobného dôchodku, zamestnávateľ je povinný spätne opraviť aj Mesačné výkazy poistného a príspevkov a môže požiadať o vrátenie poistného, ktoré bolo zaplatené bez právneho dôvodu. V prípade, že zamestnávateľ požiada o vrátenie poistného zaplateného bez právneho dôvodu, Sociálna poisťovňa si dodatočne odkontroluje uvedeného zamestnanca vo svojom informačnom systéme a poistné vráti.