Rozhodnutia na úhradu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019

Dane a odvody     Mesto Sereď    

 

Mesto Sereď – oddelenie životného prostredia 

 

 

oznamuje občanom, že v priebehu mesiaca

 

máj 2019 im budú doručené

 

rozhodnutia na úhradu miestneho poplatku

 

za komunálne odpady

 

a drobné stavebné odpady na rok 2019.

 

 

 

 

Žiadame poplatníkov, aby miestny poplatok za

 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady   

 

uhradili k dátumu splatnosti uvedeného v rozhodnutí, prípadne ak

 

je poplatok splatný  v dvoch rovnomerných splátkach, k dátumu

 

určenej splátky.

 

 

 

 

Úhradu je možné vykonať priamo v pokladni Mestského

 

úradu v Seredi prostredníctvom čiarového kódu na

 

rozhodnutí alebo prevodným príkazom na účet mesta podľa

 

údajov uvedených v rozhodnutí.

 

 

 

 

Poplatníkov, ktorí majú miestny poplatok za komunálne

 

odpady a drobné stavebné odpady zahrnutý

 

v nájomnom upozorňujeme, že úľavy uplatnené

 

v priebehu roku 2019 v súlade s § 7 ods. 1 VZN mesta

 

Sereď č. 9/2018 im budú vrátené v rámci ročného

 

zúčtovania nájomného za rok 2019.

 

 

S prípadnými otázkami je možné obrátiť sa osobne na oddelenie

 

životného prostredia č. dv. 4 na Mestskom úrade v Seredi,

 

alebo na tel. čísle: 789/23 92, kl. 279.