V nedeľu sa slávnostne otvára detské ihrisko MIMOŇOVO pre verejnosť

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    

V nedeľu od 12:00 hod. do 16:00 hodiny bude pre verejnosť slávnostne otvorené detské indoorové ihrisko MIMOŇOVO.  Nachádza sa v kine NOVA na poschodí a celý projekt vznikol v spolupráci mesta Sereď so spoločnosťou Samsung.

 

Prevádzkový poriadok ihriska

 

1. Ihrisko je určená pre deti od 3-12 rokov s výškou max.1,30m.
2. Maximálna kapacita ihriska je 10 – 14 detí, podľa veku
3. Celé ihrisko je určené výlučne pre detských návštevníkov.
4. Vstup dieťaťa na ihrisko je možný iba v sprievode dospelej zodpovednej osoby a s povolením prevádzkovateľa.
5. Zodpovednosť za dieťa nesie v plnej miere jej rodič alebo iná poverená dospelá osoba.
6. Vstup na ihrisko je povolený iba ak je užívateľ bez obuvi a usušený, aby sa predišlo úrazom.
7. Zákaz vstupu na ihrisko s uterákmi, hračkami alebo inými predmetmi, ktoré by akýmkoľvek spôsobom mohli privodiť úrazy užívateľom alebo spôsobiť poškodenie ihriska.
8. Prevádzkovateľ ihriska nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú ujmu na zdraví alebo majetku osôb zdržiavajúcich sa v priestoroch ihriska.
9. Deti s agresívnym správaním budú z ihriska vykázané. Posúdenie agresivity je v kompetenciu personálu alebo aj ostatných zodpovedných dospelých osôb, dohliadajúcich na svoje deti.
10. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za osobné veci návštevníkov a užívateľov ihriska.
11. Ak dieťa spôsobí znečistenie priestorov ihriska, zodpovedná osoba alebo rodič je povinná oznámiť túto skutočnosť personálu a bezodkladne zariadiť nápravu, aby neboli poškodený aj ostatný užívatelia.
12. Za každé poškodenie ihriska spôsobené užívateľom je zodpovedná dospelá osoba povinná poskytnúť bezodkladne kompenzáciu v plnej výške.
13. Na ihrisku je prísne zakázané:

-Vstup bez povolenia prevádzkovateľa
-Konzumácia jedál a nápojov
-Agresívne hranie
-Lozenie po bočný stenách a sieťach
-Lozenie na šmýkačke v protismere
-Ohrozovanie ostatných užívateľov akýmkoľvek spôsobom
-Úmyselné poškodzovanie zariadenia ihriska
-Úmyselné porušovanie dodržiavania stanovenej kapacity ihriska
-Nosiť akékoľvek predmety, ktoré by mohli privodiť ujmu na zdraví alebo ohroziť samotného užívateľa alebo ostatných na ihrisku a jeho okolí
-Vstupovať na ihrisko mokrý