Európsky sociálny fond“ „Európsky fond regionálneho rozvoja“

Mestský úrad     Mesto Sereď    

 

www.esf.gov.sk

 

 

Mesto Sereď realizuje projekt s názvom „Podpora opatrovateľskej služby v meste Sereď“ vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v podpore opatrovateľskej služby poskytovanej v domácnostiach klientov na území mesta Sereď.

 

Názov projektu:                            Podpora opatrovateľskej služby v meste Sereď

 

 

Hlavný cieľ projektu:                   Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

 

 

Trvanie projektu                         január 2019 – február 2021

 

 

Kontrahovaná výška NFP:         489 060,00 EUR

 

 

Webové sídlo RO:                         www.employment.gov.sk

 

 

Webové sídlo SO:                          www.ia.gov.sk

 

 

Webové sídlo CKO:                      www.partnerskadohoda.gov.sk

 

 

 

Autor:

Mesto Sereď