Nový konateľ na čele spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o

Mestský úrad     Iveta Tóthová    

Od roku 2015 na čele spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o. stála konateľka Daniela Vargová. Tá po štyroch rokoch v tejto funkcii končí. Z tohto dôvodu v decembri 2018 mesto Sereď vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie „ konateľ spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o."

 

 

Do výberového konania sa prihlásil iba jediný uchádzač: Karol Andrášik, s ktorým bol dňa 23.1.2019 vykonaný pohovor o uvedenú pozíciu. Pohovor vykonala primátorom poverená komisia v zložení: Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ Sereď, Marcel Královič - poslanec MsZ ako aj člen dozornej rady SMS a Daniela Vargová- konateľka SMS.

 

 

Na základe priebehu výberového konania prítomní konštatovali, že uchádzač spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie konateľ SMS.  Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 7.2.2019 preto  schválilo Ing. Karola Andrášika do funkcie konateľa spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o. Zároveň poslanci dňom 28.2.2019 odvolali JUDr. Ing. Danielu Vargovú z funkcie konateľky spoločnosti Správa majetku. Tá prechádza na novú pozíciu a to na právny referát na Mestskom úrade v Seredi.