VÝZVA PRE PREVÁDZKOVATEĽOV MALÝCH ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA

Životné prostredie a príroda     Referát životného prostredia    

Mesto Sereď vyzýva všetky  právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré  prevádzkujú  malý zdroj znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď, aby  do 15. februára 2019 oznámili na MsÚ v Seredi  údaje za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia potrebné  pre výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok  2019 podľa skutočnosti roku 2018.

Splnenie tejto oznamovacej povinnosti vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch              za znečisťovanie ovzdušia v platnom znení a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď         č. 4/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď.

 

Za malý zdroj znečisťovania ovzdušia sa v podmienkach mesta Sereď považujú prevádzky s kotolňami na pevné, kvapalné a plynné palivo so súhrnným tepelným príkonom do 0,3 MW (300 kW) a ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, ako sú skládky palív, surovín, produktov, odpadov,  zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja znečisťovania ovzdušia.

 

Nesplnenie tejto oznamovacej povinnosti podlieha podľa § 8 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších zmien a doplnkov, pokute do výšky 663,87 €.

Tlačivo „Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia...“ si je možné vyzdvihnúť na referáte životného prostredia MsÚ v Seredi alebo v elektronickej podobe na internetovej stránke mesta www.sered.sk v sekcii „TLAČIVÁ, ŽIADOSTI“.