SOCIÁLNA POISŤOVŇA UPOZORŇUJE: Dôchodcovia žijúci v zahraničí majú v januári dôležitú povinnosť

Dane a odvody     Sociálna poisťovňa    

Upozorňujeme poberateľov dôchodkov s bydliskom v zahraničí na potrebu preukázania žitia. Treba tak urobiť na tlačive „Potvrdenie o žití“. Tlačivá Sociálna poisťovňa dôchodcom poslala už začiatkom roka spolu s rozhodnutím o zvýšení dôchodku. Sú však dostupné v rôznych jazykoch aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk .

 

Kontrola žitia poberateľov dôchodkov s bydliskom v zahraničí je uskutočňovaná na základe všeobecnej povinnosti poberateľa preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na výplatu dávky. Vyplnené tlačivo, s úradne povereným podpisom, musí poberateľ dôchodku poslať Sociálnej poisťovni.

 

Dôchodcovia, ktorí majú bydlisko v štátoch EHP alebo v Švajčiarskej konfederácii preukazujú žitie jeden krát ročne. Pre zabezpečenie súvislej výplaty dôchodku je tlačivo potrebné zaslať najneskôr do 31. 1. 2019.

 

Dôchodcovia, ktorí majú bydlisko v štátoch, ktoré nie sú štátom EHP alebo Švajčiarskou konfederáciou, preukazujú žitie štyri krát do roka. Pre vyplatenie dôchodkov za 4. štvrťrok 2018 predložia vyplnené tlačivo do 15. 1. 2019.

 

Rozdelenie kalendárnych štvrťrokov

štvrťrok

mesiace

vrátiť potvrdenie do

1.

1. január - 31. marec

15. apríla

2.

1. apríl – 30. jún

15. júla

3.

1. júl – 30. september

15. októbra

4.

1. október – 31. december

15. januára