MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Životné prostredie a príroda     Bc. Lucia Opátová    

Od 1. januára 2019 je v platnosti nové Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 9/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Najvýznamnejšou zmenou, ktorú prináša je úprava výšky miestneho poplatku pre fyzické osoby – obyvateľov rodinných domov a bytových domov v meste Sereď.

 

Ako sa pre mňa poplatok mení?

 

Mesto z dôvodu dlhodobo pretrvávajúceho nepomeru medzi nižšími príjmami z poplatku a vyššími výdavkami na nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste pristúpilo po prvýkrát od roku 2012 k zvýšeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z 21,24 €/osoba/rok na 27,00 €/osoba/rok.

 

Mám nárok na zníženie poplatku?                                                                              

 

Vzhľadom na výraznejšie jednorazové navýšenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválilo mestské zastupiteľstvo na rozdiel od predchádzajúcich zdaňovacích období okrem už známej úľavy pre fyzické osoby v hmotnej núdzi aj úľavy pre ďalšie dve skupiny osôb, pre ktoré to zákon umožňuje, t.j. fyzické osoby staršie ako 62 rokovdržiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

POPLATNÍK

SCHVÁLENÁ VÝŠKA POPLATKU

Fyzická osoba v hmotnej núdzi

5,40 €/osoba/rok

Fyzická osoba staršia ako 62 rokov

24,00 €/osoba/rok

Držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

24,00 €/osoba/rok

 

 

 

 

Tabuľka: Aktuálne schválená výška poplatku pre jednotlivé skupiny poplatníkov.

 

Ako si môžem úľavu uplatniť?

 

Úľavu si uplatníte podaním tlačiva „Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“. Tlačivá sú dostupné v tlačenej forme na Mestskom úrade v Seredi a v elektronickej podobe na webe – www.sered.sk. Vyplnené a podpísané žiadosti môžete podávať osobne v Kancelárii prvého kontaktu MsÚ, na Referáte životného prostredia MsÚ v kancelárii č. 4, poštou na adresu Mesto Sereď, Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď alebo elektronicky cez portál slovensko.sk. V prípade ďalších otázok sa môžete informovať aj telefonicky na telefónnych číslach 031/789 23 92 279 a 0948 340 037.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok: Nálepka na zberné nádoby na komunálny odpad. V priebehu mesiaca január sa bude realizovať ich oblepenie odpadovou spoločnosť Komplex