Informácia o organizácii školského roku 2018/2019 v Novom roku

Školstvo a vzdelávanie     Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu    

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (štvrtok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2018 (piatok).

           

Zápis do materských škôl na nový školský rok 2019/2020 bude prebiehať od 01.mája 2019 do 15.mája 2019. Podmienky pre prijatie detí a termín s miestom prijímania žiadostí zverejnia riaditeľky materských škôl.

           

Zápis detí do 1. ročníka na nový školský rok 2019/2020 sa uskutoční na ZŠ Juraja Fándlyho, ZŠ Jána Amosa Komenského a na Cirkevnej základnej škole sv. Cyrila a Metoda v piatok 26. apríla od 1400 hod. do 1800 hod. a v sobotu 27. apríla 2019  od   900 hod. do 1200 hod. 

Testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl sa uskutoční 3. apríla 2019 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Náhradný termín Testovania 9-2019 sa uskutoční 16. a 17. apríla 2019 (utorok, streda).

 

 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/2020

 

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

30. október 2018

(utorok)

31. október –

2. november 2018 október 2015

5. november 2018

(pondelok)

vianočné

21. december 2018

(piatok)

23. december 2018

– 7. január 2019

8. január 2019

(utorok)

polročné

31. január 2019

(štvrtok)

1. február 2019

(piatok)

4. február 2019

(pondelok)

jarné

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj

 

22. február 2019

(piatok)

25. február –

1. marec 2019

4.marec 2019

(pondelok)

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

1. marec 2019

(piatok)

4. marec –

8. marec 2019

11. marec 2019

(pondelok)

Košický kraj, Prešovský kraj

15. február 2019

(piatok)

18. február –

22. február 2019

25. február 2019

(pondelok)

veľkonočné

17.apríl 2019

(streda)

18. apríl – 23. apríl 2019

24. apríl 2019

(streda)

letné

28. jún 2019

(piatok)

1. júl – 31. august 2019

2. september 2019

(pondelok)

 

Bližšie informácie na webových stránkach škôl.

http://msdsturasered.sk/

https://mskomenskehosered.webnode.sk/

https://zskomsered.edupage.org/

https://zsjfandlyhosered.edupage.org/

https://czssered.edupage.org/