Seredčania majú dopravu v MHD zdarma - cieľom tohto opatrenia je snaha o zvýšenie záujmu o mestskú hromadnú dopravu

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    

Obyvatelia mesta Sereď  už isto zaregistrovali informáciu, že od 1.1.2019 je autobusová preprava miestnymi linkami 202111 a 202112 poskytovaná deťom do veku 15 rokov, žiakom a študentom, poberateľom všetkých druhov dôchodkov okrem výsluhových ZDARMA.

 

Nárok na bezplatnú prepravu sa preukazuje:

 

  • preukazom ŤZP, ŤZP – S
  • identifikačným dokladom s fotografiou pre dôchodcov s vekom 65 rokov a viac
  • dopravnou kartou (DK) vydanou dopravcom, pokiaľ dôchodca nedovŕšil vek 65 rokov ( vybavuje sa na autobusovej stanici v Seredi )

 

Prečo vôbec mesto k tomuto kroku pristúpilo informoval zástupca primátora Ľubomír Veselický:

 

V zmysle uzatvorenej rámcovej zmluvy o dlhodobej spolupráci pri zabezpečovaní  dopravy a výkonu vo verejnom záujme v mestskej hromadnej doprave na území mesta Sereď mesto uhrádzalo dopravcovi stratu, ktorá vznikala pri zabezpečovaní mestskej hromadnej dopravy.  Postupom rokov dopravca uplatňoval  vyššie straty, ktoré súviseli najmä s klesajúcim počtom prepravených osôb na dvoch mestských linkách. Pre rok 2019 je strata dodávateľa dopravných služieb vyčíslená  v čiastke 65 000,- €.

 

Ako ústretový krok voči občanom  ako aj v záujme vytvorenia podmienok pre väčšie využitie miestnej autobusovej dopravy sa vedenie mesta dohodlo s prevádzkovateľom, že deti do 15 rokov, žiaci a študenti denného štúdia  a poberatelia všetkých druhov dôchodkov okrem výsluhových budú na týchto linkách cestovať zdarma.  Cieľom tohto opatrenia je teda snaha o zvýšenie záujmu o mestskú hromadnú dopravu prostredníctvom  bezplatnej dopravy vybraných osôb.  Do akej miery sa táto ponuka odrazí  na zvýšenom počte prepravených osôb uvidíme pri hodnotení  jej účinnosti  po  šiestich mesiacoch roku 2019.

 

O podmienkach preukazovania nároku na bezplatnú dopravu boli obyvatelia Serede informovaní  hlásením v mestskom rozhlase a uverejnením tohto oznamu na webovej stránke mesta.

 

K uskutočneniu tohto zámeru, ktorý sme pripravovali v druhom polroku 2018 došlo  17.12.2018 , kedy bol primátorom mesta Sereď M. Tomčányim a predsedom predstavenstva SAD akciová spoločnosť Dunajská Streda podpísaný  dodatok č. 12 k rámcovej zmluve o dlhodobej spoluprácu pri zabezpečovaní  dopravy a výkonu vo verejnom záujme v mestskej hromadnej doprav na území mesta Sereď.  Cieľová skupina osôb a podmienky preukazovania nároku  na bezplatnú dopravu sú obsahom prílohy č. 3 tohto dodatku.