Interpelácie poslancov – MsZ 13.12.2018

Mestské zastupiteľstvo     Mestský úrad    

 

Interpelácie poslancov – MsZ 13.12.2018

 

 

Ing. Mária Fačkovcová

 

Adresát: Primátor mesta Ing. Martin Tomčányi

Keď TTACH ukončila v našom meste poskytovanie komplexných služieb pre širokú škálu núdznych ľudí, medzi nimi aj ľudí bez prístrešia (denné nízkoprahové centrum, nocľaháreň), bolo mestom prisľúbené, že tieto služby bude poskytovať mesto minimálne na tej úrovni, ako ich poskytovala trnavská charita. Nakoniec je jedno, ktorý subjekt tieto služby poskytuje, dôležité je, aby boli poskytované na chýbali v našom meste.

Napriek tomuto prísľubu však k otvoreniu nocľahárne pre ľudí bez prístrešia, aj keď mestu túto povinnosť ukladá zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, § 8 ods. 6, nedošlo na takej úrovni, aby sme sa mohli cítiť spokojní a hrdí. 2-izbový byt v DK, ktorý v minulosti už slúžil ako nocľaháreň pre 8 bezdomovcov – len mužov, v súčasnosti kapacitne s veľkými problémami môže zvládnuť 12 – 14 len nami avizovaných bezdomovcov (t.j. tých, ktorí sa vyjadrili, že majú úmysel využívať služby nocľahárne), z toho štyroch žien + strážnu službu.

Budem veľmi rada, ak p. primátor aj poslancom, aj občanom mesta vysvetlí, prečo mesto zvolilo takéto riešenie.

 

 

Primátor: Mesto Sereď si povinnosť  vyplývajúcu  zo zákona  o sociálnych službách plní, poskytuje služby v nocľahárni od 14.12.2018 do 15.3.2019. Kapacita nocľahárne je 10 klientov, v prípade potreby je možné v nocľahárni poskytnúť služby pre 12 klientov. Podľa vyjadrenia pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante sú priestory nocľahárne vyhovujúce. V zmysle § 25 zákona o sociálnych službách je v nocľahárni poskytované ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania, sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a obuv a sú vytvorené podmienky na prípravu jednoduchej stravy a na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny. Mesto Sereď zamestnáva troch pracovníkov, ktorí sa striedajú v službách, nakoľko klienti nemôžu zostať bez dozoru a upratovačku. Prevádzka nocľahárne je denne, vrátane víkendov a sviatkov, od 19-tej hodiny večer do 7-mej hodiny ráno. Na prevádzku nocľahárne má mesto Sereď vyčlenenú v rozpočte na rok 2019 čiastku 24 380 €. Keďže mesto Sereď nocľaháreň prevádzkuje a financuje, určuje si aj podmienky na prijatie klientov.  Do nocľahárne je  prijatý klient, ktorý má trvalý pobyt v Seredi a nie je pod vplyvom alkoholu. Doteraz prejavilo záujem o služby nocľahárne maximálne 10 klientov. Zoznam bezdomovcov, ktorý avizovala pani poslankyňa nie je aktuálny, pretože niektorí bezdomovci uvedení v zozname boli umiestnení alebo zomreli. Počas uplynulých rokov, keď nocľaháreň prevádzkovala Trnavská arcidiecézna charita tieto podmienky stanovené neboli a v meste sa nám množili občania bez prístrešia, ktorí nemali k mestu žiadny vzťah, ale sa tu zdržiavali z dôvodu, že im boli poskytované služby.

 

Mesto Sereď zabezpečuje starostlivosť o občanov bez domova v rámci svojich možností. A nie je to len prevádzkovanie nocľahárne. Počas celého roku majú klienti možnosť požiadať o pomoc alebo sprostredkovanie sociálnej služby na Organizačnom oddelení MsÚ. V budúcnosti plánujeme prevádzkovať nocľaháreň v iných priestoroch, ktoré pripravíme.

 

 

Ing. Ondrej Kurbel

 

Adresát: Primátor mesta Ing. Martin Tomčányi

1.Stretol sa a rokoval primátor Serede v mesiaci október alebo november 2017 so zástupcami ministerstva kultúry ohľadom obnovy kaštieľa z programu Obnovme si svoj dom 1.6? Ak áno, aký bol výsledok tohto rokovania, čo primátor dohodol?Primátor: V roku  2017  som absolvoval  niekoľko  stretnutí  ohľadom  kaštieľa  so zástupcami Ministerstva  kultúry SR  aj    s ministrom kultúry.  V prípade výziev, ktorých  podmienky    budú  pre  mesto   splniteľné  sa budeme o dotáciu  uchádzať. Ak  by  sa  aj každý rok  podarilo získať  prostriedky  vo výške 500-800 tis. eur, čo nám  nikto  nevie zaručiť (celkové  náklady sú cca 15- 17 mil. eur) , rekonštrukcia by trvala 20-34 rokov, čo  je  nereálne a rokmi narušená  stavba nemôže prežiť. Kaštieľ  je   potrebné riešiť komplexne. Začať statikou  a strechou. Riešením  do budúcna  je napríklad hľadanie silného  investora.  

 

2.Niekedy v auguste 2018 mal rokovať primátor Serede na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 133/2018 s ministerkou kultúry na MK SR. Aký bol výsledok tohto rokovania, čo dohodol?

 

Primátor: V auguste  2018  som rokoval  s ministerkou kultúry, o výsledku   rokovania  bolo MsZ informované   v mesiaci  september a následne na rokovaní  MsZ  dňa  13.12. 2018 (viď.   správa  hlavnej  kontrolórky  a priložená odpoveď  z MK SR).

 

3.V roku 2019 vyhlási MK SR dotačný program na obnovu pamiatok Obnovme si svoj dom 1.6. Keďže mesto deklaruje, že nemá peniaze na rekonštrukciu kaštieľa, bude sa mesto uchádzať o dotáciu z tohto programu?.

 

4. V roku 2019 má Úrad vlády SR vyhlásiť novú výzvu s Eurofondov na rekonštrukciu pamiatok, ktoré sú vo vlastníctve samospráv. Keďže mesto deklaruje, že nemá peniaze na rekonštrukciu kaštieľa, bude sa mesto uchádzať o dotáciu z eurofondov?

 

Primátor:3-4 Ak  vyjde  výzva, poslanci MsZ  rozhodnú o účasti  mesta.  Mesto deklaruje, že nemá finančné prostriedky na  celkové  obnovenie kultúrnej  pamiatky Kaštieľ až do jej skolaudovania a uvedenia  do reálnej prevádzky. Nikto nehovorí  o využití  a čo mesto bude  stáť   prevádzka. Máme tu aj iné budovy (základné školy,  materské  školy,  dom kultúry, kino), ktoré sú pre chod mesta dôležité.

 

 

5. V roku 2017 poškodili grafiťáci na kaštieli obnovenú fasádu bastióna. Páchatelia boli údajne chytení. Prečo nebola táto fasáda ešte obnovená a kedy bude?

 

Primátor: Páchatelia  boli chytení,  škodu  nahradili. Na účet  OZ Vodný hrad  poukázali čiastku  750,- eur  v mesiacoch jún – júl. Opravu  má  zabezpečiť cez OZ Vodný hrad  reštaurátor p. Šmigrovský,  s ktorým  je to   dohodnuté.    

 

6. V septembri a potom aj v novembri tohto roku sa zrútil veľký úsek muriva z korunnej rímsy kaštieľa pri bývalej vinárni. Ako bude mesto riešiť havarijný stav kaštieľa?

 

Primátor: My všetci sme MESTO. Ak vynaložíme finančné prostriedky na sanovanie niečoho, čo ani len sčasti nepokryje náklady  je otázkou,  či konáme hospodárne. Prebehla obhliadka stavby a rokovania  so  statikom, ktorý urobí  statický posudok  aj na časť,  ktorú popisujete (máme statický posudok  iba  centrálnej časti  strechy kaštieľa). Statik odporučí opravy, ktoré   je nevyhnutné urobiť. Po obhliadke  je zrejmé,  že drevo krovu je zhnité  a 50-60 rokov  chátrania  a neudržiavania  si vyberá   svoju daň.

Na budove  kaštieľa  boli  opravené  rýny ,  opravujú  sa najväčšie   porušenia na  strešnej krytine,  okolie  bolo   vyčistené od odpadkov  po  bezdomovcoch, odstránené boli náletové  dreviny.   

 

7. Ako mesto zabezpečí kaštieľ, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a života návštevníkov parku, hlavne detí, ktoré sa v parku pohybujú?

 

Primátor:  Miesto   zrútenej rímsy  kaštieľa   bolo opáskované , v okolí  budovy  boli osadené  tabule  upozorňujúce na zákaz vstupu  do blízkosti  kaštieľa a do  kaštieľa je  obmedzený prístup.

 

 

Dušan Irsák

 

Adresát: Primátor mesta Ing. Martin Tomčányi

Vážený pán primátor.

1. Žiadam, Vás o správu -  informáciu.

Aké kroky podniknete v tomto volebnom období na záchranu národnej, kultúrnej pamiatky „ KAŠTIEĽ“ v Seredi?

Primátor:

Také kroky podnikneme, na akých sa uznesie zastupiteľstvo. Nemáme tu len kaštieľ – ale mnoho iných aktív mesta, presne tak ako ste to napísal Vy, Dušan Irsák, pri Vašich prioritách na investície  v meste  Sereď   v roku 2019:

„Kaštieľ                                   bodujem    10     Projekt je vypracovaný záleží na nás, čim začneme.

Štadión ŠKF Sereď                 bodujem      9      Neviem čo sa bude investovať, ale treba začať.

Mestské trhovisko                   bodujem      8      Štúdia je vytvorená, treba pokračovať.

Veľká zasadačka MsÚ            bodujem      7       Rekonštrukcia

Dom kultúry                           bodujem      6       Výmena okien

Obradová sien                         bodujem      5       Výmena podlahy

Tenisové kurty                        bodujem       4

Nové projekty                         bodujem       3

Revitalizácia zelene               bodujem        2

Cintorín Kasárenská              bodujem       1      Rozšírenie  pola na pochovávanie

 

Body nad  limit investície 230 000.- nebudú brané do úvahy. Kto to povedal?

Nerozumiem tomu, že nám niekto prikazuje čo máme robiť.  Sme poslanci a rozhodujeme.

Otázka: Čo ak  mnou bodovaná investícia neprejde ak dám len jednu?  Do čoho sa  potom  investuje? Investičné požiadavky , ulíc, chodníkov, parkoviská  - som nebodoval“

 

Konkrétne   v prípade  kaštieľa   sme  objednali  a už sa aj prevádza, čiastočná oprava strechy.

No stále máme na zreteli,  ísť  len do takých projektov, ktoré   majú reálny   termín  ukončenia, majú reálny  rozpočet aj finančné  krytie  a  neohrozia bežný chod mesta. Chceme tu mať ďalšie nedokončené stavby ako bola Sokolovňa či G-pavilón?

 

 

2. Separovanie odpadu  na cintoríne.

Na poslednom zasadnutí MsZ som Vám položil otázku.

- Ako občan mesta Sereď a rovnako tak mnoho iných našich spoluobčanov, cítime potrebu separovať odpad a začať so separáciou odpadu aj na cintoríne v Seredi. Žiadam, Vás preto pán primátor, aby ste zabezpečili podmienky na separovanie odpadu na cintoríne v Seredi.

Vaša odpoveď po 14 dňoch.

Primátor: Na mestskom cintoríne je zavedený systém triedenia pre zmesový komunálny odpad  odpad zo skla. Odpady z plastov a papiera sú natoľko znečistené, že ich nie je možné ďalej zhodnocovať. Mesto Sereď zabezpečí nádobu na zber biologicky rozložiteľného odpadu, čím sa zvýši jeho zber a naopak sa zníži množstvo zmesového komunálneho odpadu.

Moja otázka: Kedy bude Váš sľub splnený???

12. 12.  2018 v dobe, keď sa všetky kvety z hrobov  po všetkých svätých vyhadzovali, tam nebol žiadny kontajner na zber biologicky rozložiteľného odpadu. Je podľa Vás takéto zdĺhavé riešenie interpelácií normálne, alebo je to iba  pinpongovanie? Máme zakúpenú techniku, ramenáč, kontajnery a riešenie je v nedohľadne? Mám Vám vypočítať, koľko sme mohli ušetriť na tom, keby bol pristavený kontajner na biologicky rozložiteľný odpad ihneď po mojej interpelácii?

 

Primátor : Kontajner na BRO je umiestnený na cintoríne. Ako Vám už na zastupiteľstve bolo povedané: nik nemá záujem o tento BRO odpad z cintorína. BRO je znehodnotený stužkami, motúzmi, papiermi, drôtmi   z vencov  a kytíc  a pod.. Oslovili sme opäť našich odberateľov o jeho využitie. Nič. Žiadny záujem. Neviem aké šetrenie máte na mysli. Skutočne  Vás  poprosím   a budem veľmi rád, keď mi  písomne vysvetlíte  a vypočítate koľko  sme  mohli ušetriť.

Kontajnery na BRO odpad tam majú význam počas kosenia a zberu konárov počas vegetačného obdobia. V tomto budeme naďalej pokračovať – tak ako doteraz.