Informácie o prevádzke na Zbernom dvore v Seredi

Životné prostredie a príroda     PaedDr. Bc. Daniela Vašková Kasáková    

Občania mesta Sereď budú mať možnosť od 1.2.2019 odovzdať na prednom zbernom dvore (časť zberného dvora bližšie ku obci Dolná Streda) papier zviazaný vo zväzkoch (noviny, časopisy, letáky), za ktorý im bude poskytnutý toaletný papier a vreckovky v rozsahu:

2 kg papiera - balíček hygienických vreckoviek

5 kg papiera – 1 kotúčik/rolka toaletného papiera

 

Na zadnom zbernom dvore (časť zberného dvora bližšie k mestu Sereď) osadilo mesto Sereď koncom roka 2018 administratívny kontajner a cestnú mostovú váhu. Povinnosťou pracovníka zberného dvora bude vážiť každé prichádzajúce a odchádzajúce osobné motorové vozidlo s prívesným vozíkom a nasmerovať občana na určené miesto podľa typu odpadu – drobný stavebný odpad, BRO odpad (biologicky rozložiteľný odpad), objemný odpad a tvrdený plast.

 

Občania mesta Sereď majú možnosť odovzdávať na zbernom dvore drobný stavebný odpad na prívesnom vozíku, nie na dodávke. Zberný dvor neslúži na uloženie odpadov pre právnické osoby. Tieto osoby majú možnosť odviesť odpad z podnikateľskej činnosti na skládku odpadov do Pustých Sadov.

 

V zmysle VZN č. 7/2017 zo dňa 14.12.2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi mesto Sereď neprijíma nespotrebované veterinárne lieky,  humanitárne lieky a zdravotnícke pomôcky, tie je potrebné odovzdať do verejných lekární.

Na zbernom dvore sa nevykonáva spätný zber odpadových pneumatík. Konečný užívateľ môže odpadové pneumatiky odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.