Výberové konanie konateľ - Správa majetku Sereď, s.r.o.

Ekonomika     Mestský úrad    

 

Výberové konanie

 

Mesto SEREĎ

 

vyhlasuje výberové konanie na funkciu

KONATEĽ 

spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o.,

Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď

 

Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – ekonomického, právnického alebo technického zamerania
 • prax v oblasti manažérskeho riadenia minimálne 3 roky

 

Znalostné a iné osobnostné predpoklady a zručnosti na vykonávanie funkcie:

 • znalosť z oblasti právnych predpisov týkajúcich sa nájmu a podnájmu nebytových priestorov a nakladania s majetkom  subjektov verejnej správy,
 • znalosť práce s PC – Microsoft Office, Internet,
 • komunikačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, časová flexibilita

 

Uchádzači k žiadosti o zaradenie do výberového konania doložia:

 • žiadosť o prijatie na uvedenú funkciu,
 • kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
 • písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom znení,
 • vybraný uchádzač výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

 

Iné výhody uchádzača:

 • znalosť zákona o verejnom obstarávaní
 • znalosť zákona o slobodnom prístupe k informáciám
 • znalosť zákona o majetku obcí
 • znalosť zákona o dani z príjmov a zákona o DPH
 • obchodnícke zručnosti
 • vodičský preukaz sk. B

 

 

Termín a spôsob odovzdania žiadosti:

Uchádzači na funkciu konateľa spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o., doručia žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej:

 

„Výberové konanie konateľ - Správa majetku Sereď, s.r.o.,. – NEOTVÁRAŤ“

 

na adresu: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, resp. na pult prvého kontaktu Mestského úradu v Seredi najneskôr do 14.1.2019 do 12.00 hod.

 

Predpokladaný termín nástupu:                            v mesiaci február 2019, najneskôr 1. marec 2019

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomnou formou.

 

V Seredi dňa 18.12.2018                                                       Ing. Martin Tomčányi

 primátor mesta Sereď