Aktivity Občianskeho združenie Vodný Hrad v roku 2018

Občania a občianske združenia     Ing. Martina Hilkovičová a Mgr. arch. Rastislav Petrovič    

Začiatkom roku 2018 vydalo Občianske združenie Vodný Hrad pre Mestské múzeum –Fándlyho fara v Seredi novú farebnú skladačku, ktorá prezentuje jednotlivé expozície múzea. Skladačka v slovenskom a anglickom jazyku bude slúžiť na propagáciu múzea.

 

Občianske združenie (OZ) Vodný Hrad spolu s Mestským múzeom v Seredi zorganizovalo dňa 16. marca 2018 prednášku PhDr. Anny Jónásovej na tému „Ženy rodu Esterházyovcov“. Autorke sa počas niekoľkoročného štúdia podarilo sústrediť poznatky o ženách rodu Esterházyovcov do knihy s rovnakým názvom. Esterházyovci, rod s predikátom „de Galanta“ a jeho históriu v galantskom a seredskom regióne pripomínajú dnes tri kaštiele, z toho dva v Galante a jeden v Seredi. Autorka sprítomnila na historickej scéne ženy – manželky, dcéry tohto rodu, čerpajúc informácie zo stovky až tisícky listov v latinskom, maďarskom, nemeckom i slovenskom jazyku. Poskytla informácie o participácii týchto žien na hospodárení v sídlach rodu, ako i spoločenskej angažovanosti v Uhorsku.

 

Aj v roku 2018 sa OZ Vodný Hrad ako po minulé roky zapojilo do celoslovenskej akcie venovanej mamám a ich deťom s názvom Míľa pre mamu, ktorá je zastrešovaná Úniou materských centier. Akcia je oslavou Dňa matiek na Slovensku formou dobrovoľníckej práce. Bola plná zábavy, hier, súťaží i umeleckých vystúpení. Míľa pre mamu v Seredi sa konala  v sobotu 12. mája 2018 v amfiteátri a priľahlom Zámockom parku v znamení motta: „Všetkým mamám sveta“. Deti plnili úlohy na stanovištiach symbolizujúcich rôzne krajiny všetkých svetadielov. Súčasťou bolo aj stanovište Občianskeho združenia Vodný Hrad, kde sa deti časovou trhlinou preniesli do čias Rakúsko-Uhorska. Na terase seredského kaštieľa relaxovala šľachtická rodina sústredená okolo milujúcej matky. Úlohou detí bolo vlastnoručne pre svoju mamu-kráľovnú vytvoriť šľachtické symboly buď erb ako symbol rodiny alebo mini-vejárik mame do kabelky.

 

V mesiacoch apríl až jún 2018 prebiehala výtvarná súťaž „Seredský kaštieľ očami detí“ vyhlásená občianskym združením Vodný Hrad v spolupráci so základnými školami a so Základnou umeleckou školou v Seredi. Deti súťažili v kreatívnom zobrazení národnej kultúrnej pamiatky – seredského kaštieľa, bývalého vodného hradu Šintava. Do súťaže sa zapojilo 105 detí. O udelení ocenení v súťaži rozhodovala 6-členná komisia, v ktorej okrem zástupcov vyhlasovateľa boli odborníci z oblasti výtvarného umenia.

 

Vo sviatočný deň 29. augusta 2018 OZ Vodný Hrad na terase kaštieľa zorganizovalo ako súčasť pikniku v Zámockom parku už druhý ročník akcie Víno na terase – ochutnávku vín regionálnych vinárov ako symbolickú pripomienku bývalej vinárne. Zámocká vináreň ukončila prevádzku pred 30. rokmi, v roku 1988. Súčasťou bola aj výstavka súvisiaca s históriou Serede. Vystavený bol rajtár, poľnohospodársky stroj vyrobený v bývalej seredskej strojárskej fabrike Perl & spol. (Perlovke) zo zbierky Dušana Irsáka a tiež výber z fotodokumentácie kaštieľa z 80. rokov 20. storočia.

 

Dňa 15. septembra 2018 boli víťazom výtvarnej súťaže „Seredský kaštieľ očami detí“ odovzdané vecné ceny od zástupcov OZ Vodný Hrad. Na slávnostnom odovzdávaní ocenení sa v bastióne seredského kaštieľa zúčastnilo približne 220 návštevníkov. Zúčastnených čakala okrem prehliadky všetkých prác aj divadelná minidráma „Aj grófky sú len ženy.“ Projekt „Seredský kaštieľ očami detí“ bol súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva, ktorá je významným celoeurópskym podujatím, organizovaným Radou Európy a Európskou komisiou. Cieľom podujatia je zvýšiť povedomie obyvateľov o miestnych pamiatkach v spojitosti s európskym kultúrnym dedičstvom.

 

V bastióne seredského kaštieľa bol predstavený aj výsledok umeleckého projektu –ochotnícke divadelné predstavenie – minidráma zo života majiteľa šintavského hradu, grófa Mikuláša Esterházyho a jeho dvoch žien, grófok Uršuly Deršfyovej a Kristíny Ňáryovej s názvom Aj grófky sú len ženy.“ Minidrámu scenáristicky a režijne pripravila študentka VŠMU Rebeka Valábková spolu so študentmi Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi. Predstavenie hudobne sprevádzala žiačka a pedagóg ZUŠ J. F. Kvetoňa v Seredi Veronika Plentová a Ján Vörös.

 

Občianske združenie Vodný Hrad vydalo pre deti aj skladačku Seredský kaštieľ očami detí, určenú na osvetu v súvislosti so seredským kaštieľom. Vizuálnu podobu skladačky dotvárajú ilustrácie z víťazných detských prác zo spomínanej výtvarnej súťaže. Obsah tvoria rôzne informácie o histórii spojenej so seredským kaštieľom, bývalým vodným hradom Šintava, určené pre mladšiu generáciu. Skladačky boli pre vzdelávacie účely vo väčšom počte distribuované aj na základné školy, ktoré boli zapojené do projektu výtvarnej súťaže a tiež sú k dispozícií v mestskom múzeu.

 

 

V mesiaci november pripravilo OZ Vodný Hrad spolu s mestským múzeom dve prednášky.

 

Dňa 16. novembra 2018 sa uskutočnila prednáška Mgr. Hildegardy Pokreis na tému Chudobinec svätej Anny v Seredi (1698-2018). Seredský chudobinec – špitál dala postaviť grófka Katarína Esterházyová, rodená Tökölyová. Takto sa postarala o najchudobnejšiu sociálnu vrstvu seredského obyvateľstva. Pôvodne slúžil chudobinec pre 6 mužov a 6 žien. Život v chudobinci sa riadil regulami – pravidlami z roku 1698, ktoré boli už na tú dobu veľmi demokratické.

 

 

Dňa 30. novembra 2018 sa konala prednáška PhDr. Evy Vrabcovej venovaná storočnici vzniku Česko-Slovenska na tému Česko-slovenská dočasná vláda na Slovensku 4.–14. november 1918 s podtitulom Vládny výkonný orgán na Slovensku. Prednáška bola o prvých pokusoch vládnutia a preberania moci v novom česko-slovenskom štáte, o vzniku a pôsobení inštitúcií, ktorých úlohou bolo odtrhnúť Slovensko od Uhorska a zaviesť demokratický politický systém a podieľať sa na správe krajiny.

 

Občianske združenie Vodný Hrad týmto ďakuje všetkým tým, ktorý nás v roku 2018 podporili. Zároveň chceme poďakovať všetkým ľuďom, ktorí podporujú aktivity smerujúce k zlepšeniu života v kultúrnej oblasti v meste Sereď.