Poslanci MsZ v Seredi zriadili komisie na volebné obdobie 2018-2022

Mestský úrad     Iveta Tóthová    

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva, konaného 6. decembra poslanci prerokovali a zriadili na volebné obdobie 2018 – 2022 šesť stálych komisií mestského zastupiteľstva, určili náplň ich práce a zároveň zvolili predsedov a členov jednotlivých komisií. Na návrh poslanca Michala Hanusa poslanci schválili otvorené komisie s výnimkou prerokovávaných materiálov podliehajúcich Zákonu o ochrane osobných údajov na základe rozhodnutia predsedu komisie po predchádzajúcom hlasovaní jej členov.

 

Komisia legislatívno – právna

predsedkyňa:  Edita Červeňová

členovia:
Michal Irsák
Martin Takáč
Martin Hudák
Miloš Klenovič
Ing. Daniela Vargová
Marek Tóth

 

Komisia finančná a majetková

predseda: Bystrík Horváth

členovia:
Norbert Kalinai
Tomáš Karmažín
Dušan Irsák
Martina Hilkovičová
Peter Štibrányi
Mária Jandová
Darina Nagyová


Komisia pre rozvoj mesta a životného prostredia

predseda: Róbert Kráľ

členovia:
Milan Buch
Dušan Irsák
Ondrej Kurbel
Ivan Sklenár
Zuzana Slahučková
Dominika Vyhlídalová
Rastislav Jurina
Peter Sabo

 

Komisia sociálna a kultúrna

predsedkyňa : Pavlína Karmažínová

členovia:
Anton Dúbravec
Mária Fačkovcová
Tomáš Karmažín                                                                                                                                               

Marta Némethová
Zuzana Macurová
Vlasta Gašparíková
Rastislav Petrovič
Jozef Valábek

 

Komisia školská, športová a bytová

predsedkyňa:  Slávka Kramárová

členovia:
Michal Hanus
Norbert Kalinai
Pavol Kurbel
Róbert Stareček
Miroslav Bucha
Mária Fačkovcová
Ondrej Kurbel
Božena Vydarená

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda: Michal Irsák

členovia:
Norbert Kalinai

Marcel Kráľovič

Slávka Kramárová                                                                                                                                            
Tomáš Karmažín
Dušan Irsák

 

Náplň práce komisií:

1.

Legislatívno-právnej komisie: zaujíma odborné stanoviská k návrhom všeobecne záväzných nariadení mesta Sereď, k materiálom predkladaným na MsZ, ktoré sa týkajú najmä nakladania s majetkom mesta a noriem, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie chodu mesta a MsZ.

 

2.

Komisie finančnej a majetkovej: prerokováva materiály predkladané na rokovanie MsZ, vypracováva k nim stanoviská, odporúčania. Jedná sa o materiály k nakladaniu s finančnými prostriedkami mesta a k nakladaniu s majetkom mesta.

 

3.

Komisie pre rozvoj mesta a životné prostredie: zaujíma stanoviská k základným koncepciám rozvoja mesta, k územno-plánovacím podkladom a dokumentácii mesta, k ochrane a tvorbe životného prostredia, ku koncepcii dopravnej infraštruktúry, posudzuje investičné činnosti mesta.

 

4.

Komisie sociálnej a kultúrnej: posudzuje žiadosti občanov o jednorazové sociálne dávky a posudzuje žiadosti o dotácie v zmysle VZN mesta Sereď o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v sociálnej oblasti a v oblasti kultúry. Zaujíma stanoviská ku  koncepčným materiálom v sociálnej oblasti a v oblasti kultúry.

 

5.

Komisie školskej, športovej a bytovej: posudzuje žiadosti o dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď pre oblasť športu, mládeže, výchovy a vzdelávania, schvaľuje výzvy, kritériá a návrhy na oceňovanie športovcov, pedagógov a žiakov, vydáva stanoviská k prenajímaniu mestských bytov a k prevodu vlastníctva mestských bytov, prerokováva materiály predkladané na rokovanie MsZ, vypracováva k nim stanoviská a odporúčania.

 

6.

Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: sústreďuje písomné oznámenia primátora mesta a poslancov MsZ, ktoré sú podávané v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, preskúmava a predkladá podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu