Poberáte nemocenské a chcete cez Vianoce cestovať? Musí to povoliť ošetrujúci lekár

Dane a odvody     Sociálna poisťovňa    

Sociálna poisťovňa upozorňuje poberateľov dávky nemocenské, že počas práceneschopnosti je poistenec povinný dodržiavať liečebný režim, ktorý určuje ošetrujúci lekár, organizuje posudkový lekár a kontroluje určený zamestnanec Sociálnej poisťovne.

 

Poistenec je povinný zdržiavať sa na adrese uvedenej v Potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti.

 

To isté platí aj počas blížiacich sa vianočných sviatkov.

 

Ak poberatelia dávky nemocenské chcú cez sviatky cestovať, môžu, ale musia vopred navštíviť svojho ošetrujúceho lekára. Len ošetrujúci lekár môže na základe zdravotného stavu a liečeného režimu práceneschopnej osoby povoliť zmenu miesta jej pobytu.

 

Zmenu zaznamená do zdravotnej karty pacienta a vyznačí ju tiež v Potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti. Poberateľ nemocenského je následne povinný sám oznámiť túto zmenu pobočke Sociálnej poisťovne. Adresu nového pobytu oznámi písomne oddeleniu lekárskej posudkovej činnosti v tej pobočke Sociálnej poisťovne, v ktorej bol evidovaný do zmeny pobytu (podľa sídla ošetrujúceho lekára).

 

V priemere mesačne Sociálna poisťovňa vyplatí takmer 117 tisíc dávok nemocenské.