Interpelácie poslancov – MsZ 15.11.2018

Mestské zastupiteľstvo     Mestský úrad    

JUDr. Michal Irsák

 

Adresát: Primátor mesta Ing. Martin Tomčányi

Predmet interpelácie: Rekonštrukcia Pekárskej ul. v Seredi.

Otázky:

1. Kto projektoval rekonštrukciu Pekárskej ulice?

Primátor: Projekt rekonštrukcie kanalizácie, vodovodu, plynovodu a komunikácie z roku 2009 na Pekárskej ulici v celkovej sume 791.939,08 EUR zhotovila spoločnosť R-PROJECT INVEST, s.r.o.,  Bratislava

2. Kto platil projekt a koľko stál?

Primátor: Faktúru z roku 2009 za projekt v hodnote 12.002,34 € platilo mesto Sereď

3. Koľko finančných prostriedkov mesto Sereď vynaložilo na jej rekonštrukciu?

Primátor: Náklady (spoluúčasť mesta v roku 2018) na obrubníky, frézovanie a asfalt vo dvore MsÚ boli 18 968,08 €.

4. Prečo na chodník pred MÚ bol použitý asfalt?

Primátor: Chodník aj priľahlé parkovisko bolo poškodené rekonštrukciou kanalizácie, vody a vodovodných prípojok. Z tohto dôvodu Západoslovenská vodárenská spoločnosť zrekonštruovala aj miestnu komunikáciu po celej dĺžke plus priľahlý chodník (kde aj pred rekonštrukciou bol asfalt). Rekonštrukcia znamená uvedenie do pôvodného stavu. Finančné náklady boli v réžii ZsVS.

 

 

Božena Vydarená

 

Bude položený asfalt na parkovisku na Čepeňskej ul. pri nájomných bytoch? Ak áno, kedy?

Marián Šišo: Asfalt na parkovisko na Čepeňskej ul. je zaradený v zozname opráv mesta Sereď. Pred ním sú v zozname plochy v horšom stave.

 

Dušan Irsák

 

1. Kedy, kde a v akej kapacite sa plánuje v tomto roku otvoriť v našom meste nocľaháreň pre ľudí bez domova?

Primátor: 15.12.2018, v Dome kultúry, s kapacitou 8 miest ( s možnosťou navýšenia na 11miest.

2. Ako občan mesta Sereď a rovnako tak mnoho iných našich spoluobčanov, cítime potrebu separovať odpad a začať so separáciou odpadu aj na cintoríne v Seredi. Žiadam Vás preto pán primátor, aby ste zabezpečili podmienky na separovanie odpadu na cintoríne v Seredi.

Primátor: Na mestskom cintoríne je zavedený systém triedenia pre zmesový komunálny odpad a odpad zo skla. Odpady z plastov a papiera sú natoľko znečistené, že ich nie je možné ďalej zhodnocovať.

Mesto Sereď zabezpečí nádobu na zber biologicky rozložiteľného odpadu, čím sa zvýši jeho zber a naopak sa zníži množstvo zmesového komunálneho odpadu

3. Aké kroky pripravuje mesto na riešenie problému s ľuďmi, ktorí nie sú prihlásení k trvalého pobytu v Seredi, avšak žijú, bývajú a pracujú v meste Sereď a okolí. Žiadam Vás o riešenie tohto problému.

Uvediem hlavné dôvody, preto je tejto téme nutné venovať náležitú pozornosť:

Koncepcia rozvoja bývania mesta Sereď na roky 2018-2023 tento problém vôbec nerieši.

Počet evidovaných osôb pohybujúcich sa v meste Sereď 16 157.

Nepoznáme skutočný stav počtu ľudí v meste bývajúcich bez trvalého pobytu.

Evidencia týchto osôb? Zamestnávatelia, personálne agentúry, polícia – mestská, cudzinecká.

Dochádza k poškodzovaniu mestského mobiliáru (cesty, chodníky, lavičky atď).

Obchodné reťazce majú rekordné tržby. Taxi služba prekvitá. Predaj cigariet v meste je v rekordných číslach. Personálne agentúry si nevedia vynachváliť tento stav.

Vyrúbenie poplatku/pobytovej dane za jedného človeka na deň sa nerieši.

Do rozpočtu mesta by to mohol byť významný zdroj príjmu, ktorý by mohol napr. kompenzovať rozdiel medzi neustále rastúcimi nákladmi na komunálny odpad a príjmami, ktoré skôr stagnujú.

Z akého dôvodu máme my ako občania mesta Sereď donekonečna platiť poplatok za komunálny odpad za iných v meste žijúcich ľudí?

Rozdiel medzi rozpočtovanými dosiahnutými príjmami a rozpočtovanými výdavkami predstavuje 205 200 €.

V príjmovej časti rozpočtu mesta v roku 2019 sa rozpočtuje poplatok za komunálny odpad + poplatok za separáciu odpadu celkom vo výške 520 000 €.

Rozpočtované výdavky na rok 2019 – 725 200 €.

Primátor:  Ako primátor som sa doteraz stretol s predstaviteľmi cudzineckej polície, mestskej polície ako aj polície Slovenskej republiky, so zástupcami úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, s inšpektorátom bezpečnosti práce spolu aj s predstaviteľmi okolitých obcí. Právomoci miestnej verejnej správy sú v tomto prípade obmedzené. Konať môžu na to oprávnené orgány. A aj konajú, ak sledujete správy.

Ohľadom Vašich dôvodov popísaných v žiadosti: najprv je dôležité prijať zmenu legislatívy pre pracovné povolenia či pobyty takýchto pracovníkov. A čo sa týka rozdielu nákladov v odpadoch. Áno – sčasti je aj toto dôvod rozdielu v príjmoch a nákladov na odpady. No nie je to ani jeden z hlavných dôvodov tohto rozdielu.

 

 

Ing. arch. Róbert Kráľ

 

Blíži sa výročie nežnej revolúcie. Pripravuje mesto nejaké oslavy tohto výročia?

 

Primátor: Tento rok nepripravujeme. Budúci rok je 30.výročie, oslavy zahrnieme do plánu akcií.