Stanovisko Združenia samosprávnych krajov –SK 8 k zhromaždeniu

Udalosti a ľudia     Mgr. Jaroslav Vacek Odbor komunikácie    

Združenie samosprávnych krajov SK8 je konštruktívnym partnerom pri rokovaniach so zástupcami Platformy za spravodlivé financovanie sociálnych služieb. SK8 si uvedomuje, že problematika financovania sociálnych služieb je citlivá a vyžaduje si široký kompromis všetkých zúčastnených strán.

 

Združenie SK8 sa stotožňuje s požiadavkou zástupcov platformy a prikláňa sa k tomu, aby sa zákon o sociálnych službách novelizoval tak, ako to pred časom navrhovalo aj samotné Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 

To znamená, že SK8 sa stotožňuje s tým, aby sa nezapočítavala úhrada zo zdravotných poisťovní do príjmov za poskytovanie sociálnej služby na určenie najvyššej úhrady ani na účely určenia finančného príspevku na prevádzku (FPP), a to práve z dôvodu, že ide o výkon zdravotnej starostlivosti, ktorý mal tvoriť ďalší  doplňujúci finančný zdroj na vykrytie komplexnej starostlivosti. Jeho započítavaním sa u poskytovateľov stráca motivácia získavania úhrad zo zdravotných poisťovní.

 

Tiež sa SK8 stotožňuje s tým, aby sa upravil vzorec na výpočet finančného príspevku na prevádzku tak, že sa finančný príspevok na prevádzku nebude znižovať, ak priemerný príjem z úhrady klienta u neverejného poskytovateľa je vyšší ako priemerný príjem z úhrady klienta u verejných poskytovateľov.

 

Samosprávne kraje sa väčšinovo zhodujú na potrebe diskutovať o týchto zmenách a chcú byt účastné rokovaní o zmene vzorca výpočtu príspevku na prevádzku, čo bude mať následne nevyhnutný dopad na ich rozpočty.