Žijú medzi nami

Žijú medzi nami

Udalosti a ľudia     Mgr. Ružena Scherhauferová Fotografie: Mária Diková    

31. október sa niesol v múzeu v znamení príjemného posedenia s hosťami – občanmi nášho mesta, ktorí sa už roky zviditeľňujú svojou výnimočnou prácou nielen v našom regióne, ale aj za hranicami štátu.

   

Občianske združenie Koménium a mestské múzeum pripravili hodnotný večer, už tretí ročník , pre našich občanov spojený s otvorením výstavy, ktorá približuje prácu a úspechy dvoch úspešných Seredčanov pod názvom ŽIJÚ MEDZI NAMI.

   

Hosťami večera bola akademická maliarka Blanka Kästová Burgerová a významný fyzik RNDr. Miroslav Nagy, DrSc., ktorí nám porozprávali o svojej práci a úspechoch. 

 

   

Akademická maliarka Blanka Kästová Burgerová študovala v rokoch 1971 – 1977 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u Ladislava Čemického a Oresta Dubaya. Po skončení štúdia odišla do Düsseldorfu v Nemecku, kde ďalej rozvíjala svoje umelecké nadanie dvojročným štúdiom v Staatliche Kunstakademie Hochschule für Bildende Künste . Krátky čas tam tvorila a mala možnosť predstaviť svoje diela na kolektívnych a individuálnych výstavách.

   

Neskôr sa vrátila na Slovensko. Svoje práce vystavovala nielen na domácich výstavách, ale aj na desiatkach zahraničných - Nemecko, Taliansko, Česká republika, Poľsko, Srbsko. Akademická maliarka Blanka Kästová Burgerová má na svojom konte viac ako 100 výstav. Jej diela sú v súkromných zbierkach milovníkov umenia doma i v zahraničí. Za svoju tvorbu získala množstvo významných ocenení.

   

Prierez rozsiahlym dielom akad. mal. Blanky Kästovej predstavuje široké spektrum autorkiných rozmanitých maliarskych polôh v rôznych úsekoch jej osobného života. Figurálne kompozície, zátišia a jej grafické práce nás zaujmú nielen vyváženou kompozíciou , ale aj živou harmonickou farebnosťou a osobitým autorským rukopisom. Napriek neľahkým životným skúsenostiam a okolnostiam sa celý jej výtvarný prejav vyznačuje optimizmom, láskou k životu, k prírode, k človeku. Zmysel pre pevný tvar, jasné línie a cit pre farbu je charakteristickým znakom jej tvorby.

   

Je všestranná, v jej tvorbe má okrem maľby svoje stále miesto grafická tvorba – tvorba katalógov, technika tvorby s textilom – artex, a pod.

   

Akademická maliarka Blanka Kästová Burgerová je profesionálnou výtvarníčkou FPU v Bratislave, členkou Oxfordskej encyklopédie slovenských a českých osobností. Je členkou Slovenskej výtvarnej únie SVÚ, členkou Spoločnosti voľných výtvarných umelcov SVVU a pracuje v Združení výtvarných umelcov západného Slovenska ZVUZS.

   

Vytvorila koncepciu už 16. ročníka výtvarného medzinárodného salóna, ktorý má svoje stále výstavné miesto v Renesančnom kaštieli v Galante. Známa výtvarníčka pôsobí dlhé roky ako riaditeľka ZUŠ na sídlisku SNP v Galante. Okrem povinností riaditeľky intenzívne pracuje s výtvarnými talentami. Jej syn zdedil po nej výtvarné nadanie, je architektom a pracuje v zahraničí.

 

RNDr. Miroslav Nagy DrSc., teoretický fyzik, vedecký pracovník pôvodne vyštudoval po maturite matematiku a fyziku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V treťom ročníku si vybral štúdium fyziky a ukončil ho obhajobou diplomovej práce.

   

Po absolvovaní konkurzu začal od 1. 8. 1972 pracovať v Oddelení teoretickej fyziky Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave, kde pracuje dodnes.

   

Neskôr získal obhajobou rigoróznej práce titul doktor prírodných vied RNDr., v roku 1981 si obhájil na FÚ SAV kandidátsku dizertačnú prácu pod názvom: Spontánne narušenie symetrie v aplikáciách. Bola mu udelená vedecká hodnosť kandidáta fyzikálno - matematických vied CSc.

   

Počas osemročného cestovania v rámci pracovných pobytov so Spojeného ústavu jadrových výskumov v ruskej Dubne Moskovská oblasť sa stal spoluautorom chirálnej poruchovej teórie na kvarkovej úrovni: Tá sa stala podstatnou časťou jeho doktorskej dizertačnej práce, ktorú obhájil 30. 11. 1995 v Ústave teoretickej fyziky Národnej akadémie vied Ukrajiny v Kyjeve a získal najvyššiu vedeckú hodnosť – doktor fyzikálno – matematických vied DrSc.

   

Počas svojho pôsobenia vo Fyzikálnom ústave Slovenskej akadémie vied sa päťkrát zúčastnil na konferenciách v rakúskom Schladmingu v Graci venované moderným metódam jadrovej fyziky, teórii a experimentom v oblasti fyziky elementárnych častíc.

   

Viackrát navštívil ICTP – Internacional Center for Theoretical Physics v talianskom Terste. Pôsobil na Helsinskej univerzite a Ústave jadrovej fyziky technickej univerzity vo Viedni. Pracovne ho vyslali do Kalifornie, kde pôsobil na Stanfordovej univerzite a vycestoval aj do Arizonskej univerzity v americkom Tuscone.

   

Publikačná činnosť pána Nagy je bohatá. Výsledky jeho prác boli publikované nielen na Slovensku ale aj v popredných zahraničných časopisoch.

   

Získal spolu s kolegami Prémiu slovenského literárneho fondu za preklad knihy významného nemeckého fyzika profesora Hermana Hakena, pod názvom Kvantovopoľová teória tuhých látok, ktorú vydalo Vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry Bratislava - ALFA a Nakladatelství technické literatúry Praha – SNTL v roku 1987. V roku 1990 dostal Cenu SAV (Slovenská akadémia vied) a v roku 2002 Cenu SÚJV Dubna (Spojený ústav jadrových výskumov v ruskej Dubne). Získal ocenenie Čestný občan mesta Sereď.

     

V súčasnosti pracuje vo Fyzikálnom ústave SAV a SUJV Dubna kde rieši nové projekty v oblasti teoretickej fyziky.

   

   

Podujatie malo veľký úspech. Po prehliadke výstavy zotrvali prítomní na malej recepcii v družných rozhovoroch s hosťami večera. Atmosféru podujatia vynikajúco dotváralo hudobné duo: Dagmar Melicherová a Boris Červeňanský, členovia Galantského dychového orchestra.

   

Takže opäť je za nami jedna výnimočná akcia. Opäť sa vydarila a mala zmysel, pretože Sereď má takýchto významných ľudí, ktorých povolanie sa stalo zároveň ich poslaním, viacej a dôstojne nás reprezentujú v zahraničí.

 

 

 

 

 

 

Žijú medzi namiŽijú medzi namiŽijú medzi namiŽijú medzi namiŽijú medzi namiŽijú medzi namiŽijú medzi namiŽijú medzi namiŽijú medzi namiŽijú medzi namiŽijú medzi namiŽijú medzi namiŽijú medzi namiŽijú medzi namiŽijú medzi namiŽijú medzi namiŽijú medzi namiŽijú medzi namiŽijú medzi namiŽijú medzi namiŽijú medzi namiŽijú medzi namiŽijú medzi namiŽijú medzi namiŽijú medzi namiŽijú medzi namiŽijú medzi namiŽijú medzi namiŽijú medzi namiŽijú medzi namiŽijú medzi namiŽijú medzi namiŽijú medzi nami