Obnova historických parkov a záhrad a hudobné dedičstvo

Obnova historických parkov a záhrad a hudobné dedičstvo

Kultúra a divadlo     Mária Diková vedúca Mestského múzea – Fándlyho fary v Seredi    

Dni európskeho kultúrneho dedičstva sú významným celoeurópskym podujatím, ktorého základným cieľom je zvýšiť povedomie obyvateľov o kultúrnom dedičstve, prehĺbiť záujem o jeho ochranu, ale aj rozvinúť pocit spolupatričnosti s európskym kultúrnym dedičstvom.  Dni európskeho kultúrneho dedičstva sú významné dni aj pre mesto Sereď a priľahlý región. Mimoriadne hodnoty, ktoré máme v kultúrnom dedičstve v regióne a v Seredi si však málo chránime a prezentujeme. Často sú to hodnoty celoeurópskeho významu.

      

Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi sa aktívnejšie zapojilo do organizovania Dní európskeho kultúrneho dedičstva od roku 2013 organizovaním prednášok, výstav umenia a koncertov v spolupráci s Občianskym združením Vodný Hrad a umelcami, ktoré sa konali  v priestoroch zreštaurovaného bastióna Seredského kaštieľa. V tomto roku sme na podujatie DEKD pozvali hosťa z Českej republiky krajinného architekta Ing. Přemysla Krejčiříka, Ph.D. prezentovať prednášku o obnovách historických parkov a záhrad – Kuks, Lednice, Valtice a Holíč.

       

Architekt Přemysl Krejčiřík je absolventom záhradnej a krajinárskej tvorby Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici, je predsedom správnej rady Společnosti pro záhradní a krajinářskou tvorbu v Českej republike. Pracuje ako autorizovaný architekt, zároveň vyučuje dendrológiu na Záhradníckej fakulte v Ledniciach Mendelovej univerzity v Brne  a vedie ateliér zameraný na obnovu pamiatok záhradného umenia. Na začiatku prezentácie sa od špecialistu na obnovu historických parkov a záhrad návštevníci dozvedeli, na akej realizácii obnovy sa v súčasnosti spolupodieľa. S nadšením rozprával o obnove zámockých záhrad pri hrade Perštejn, ktorú začali v minulom roku a chcú navrátiť jej podobu, ako vyzerala pred 200 rokmi. Z prednášky sa mohli prítomní diváci dozvedieť aké zásahy sú dôležité pre zachovanie atmosféry parku či záhrady. Niekedy je nutné urobiť terénne úpravy, vyrúbať náletové dreviny, či rušiť výsadby pre obnovenie kompozície pôvodnej podoby záhrady. Dôležité sú i stavebné reštaurátorské zásahy. Mnoho tajomstiev a autentickosť parkov a záhrad získavajú odborníci štúdiom historických starých fotografií, rytín, kresieb a malieb z určitého obdobia. Architekt Krejčiřík spolu s ďalšími kolegami precestovali Európu, kde navštívili národné pamiatky s parkami a záhradami a získavali skúsenosti a poznatky o európskom kultúrnom dedičstve v architektúre. Počas prednášky v bastióne kaštieľa prezentoval projekty obnovených záhrad a parkov v Ledniciach, Valticiach, nemocničnej záhrady Kuks v Českej republike a zámockého parku v Holíči na Slovensku. Vzácnym hosťom na prednáške bol Ing. Zoltán Balko, predseda Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu na Slovensku, ktorý projektoval obnovu historického zámockého parku kaštieľa v Seredi do projektov pre mesto Sereď. Po skončení prednášky bola živá diskusia, do ktorej sa zapojilo viacero divákov. Do diskusie sa prihlásil aj viceprimátor mesta Sereď Bc. Ľubomír Veselický, ktorý okrem otázok na Ing. Přemysla Krejčiříka Ph.D., vyzdvihol aj prácu a mimoriadne zásluhy Ing. Zoltána Balku o obnovu historického parku v Seredi. V závere vyslovil architekt Zoltán Balko prianie, aby sa v meste Sereď podarilo realizovať projekty na obnovu zámockého parku a kaštieľa.

    

Vedúca mestského múzea Mária Diková poďakovala prednášajúcemu architektovi Přemyslovi Krejčiříkovi za podnetnú a zaujímavú prednášku, architektovi Zoltánovi Balkovi za spoluprácu pri organizovaní prednášky a prítomných návštevníkov pozvala na hudobný koncert „Hudobné dedičstvo“ v podaní členov seredského chrámového zboru Gaudete.

 

Hudobný program koncertu „Hudobné dedičstvo“ zostavila a zbor dirigovala dirigentka Mgr. Andrea Ruczová. Začiatok programu bol venovaný hudobnému ľudovému dedičstvu – piesňam z Moravy a Slovenska. Potom v podaní členov zboru zazneli liturgické spevy aj v cirkevnom slovanskom jazyku. Sólo pieseň zaspievala Alexandra Süttoová zo svojej vlastnej tvorby so sprievodom hry na ukulele. V ďalšom programe odzneli cirkevné piesne v latinskom jazyku a v závere spirituály v slovenskom a anglickom jazyku. Slovom celý koncert sprevádzala PhDr. Monika Cehláriková.

     

Dúfame, že prítomní boli s programom spokojní a týmto milým podujatím sme prejavili spolupatričnosť k nášmu i k európskemu kultúrnemu dedičstvu.

 

 

Obnova historických parkov a záhrad a hudobné dedičstvoObnova historických parkov a záhrad a hudobné dedičstvoObnova historických parkov a záhrad a hudobné dedičstvoObnova historických parkov a záhrad a hudobné dedičstvoObnova historických parkov a záhrad a hudobné dedičstvoObnova historických parkov a záhrad a hudobné dedičstvoObnova historických parkov a záhrad a hudobné dedičstvoObnova historických parkov a záhrad a hudobné dedičstvoObnova historických parkov a záhrad a hudobné dedičstvoObnova historických parkov a záhrad a hudobné dedičstvoObnova historických parkov a záhrad a hudobné dedičstvoObnova historických parkov a záhrad a hudobné dedičstvoObnova historických parkov a záhrad a hudobné dedičstvoObnova historických parkov a záhrad a hudobné dedičstvoObnova historických parkov a záhrad a hudobné dedičstvoObnova historických parkov a záhrad a hudobné dedičstvoObnova historických parkov a záhrad a hudobné dedičstvoObnova historických parkov a záhrad a hudobné dedičstvoObnova historických parkov a záhrad a hudobné dedičstvoObnova historických parkov a záhrad a hudobné dedičstvoObnova historických parkov a záhrad a hudobné dedičstvo