Organizačné pokyny k voľbám do orgánov samosprávnych krajov konaných v sobotu 4.novembra 2017

Organizačné pokyny k voľbám do orgánov samosprávnych krajov konaných v sobotu 4.novembra 2017

Samospráva a štátna správa     Iveta Tóthová    

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan  Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia  a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

 

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju  totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v z ozname voličov vlastnoručným podpisom.

 

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.) Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Voľby sa konajú  v určený deň od 7.00 hodiny do  22.00 hodiny.

 

V Seredi máme 13 volebných okrskov a voliči volia v tom okrsku, do ktorého patrí miesto jeho bydliska.

 

 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 1

 

Volebná miestnosť: Dom kultúry -Školská ul. 118/1

 

V  tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:

 

Dolnostredská, Kostolná,  Mládežnícka, Mlynárska,  Novomestská, Považský breh

 

 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 2

 

Volebná miestnosť: Dom kultúry –Školská ul. 118/1

 

V  tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc: Cukrovarská, Kukučínova, Školská

 

 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 3

 

Volebná miestnosť: ZŠ J. Fándlyho –Fándlyho 763/7a

 

V  tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:

 

D.Štúra, Fándlyho

 

 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 4

 

Volebná miestnosť: ZŠ J. Fándlyho –Fándlyho 763/7a

 

V  tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:

 

Bratislavská, Kasárenská, Letná,  Malý Háj, Nový Majer, Pažitná, Poľná,  Pribinova,

Trnavská cesta, Vonkajší rad

 

 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 5

 

Volebná miestnosť: Objekt bývalej ZŠ, Garbiarska ul. 3964/58

 

V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:

 

Garbiarska, Nám. Slobody, Parková, Starý Most, Šintavská

 

 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 6

 

Volebná miestnosť: Mestský úrad –Námestie republiky 1176/10

 

V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:

 

Dolnomajerská, Legionárska,  M.R. Štefánika a občania mesta, ktorí  majú trvalý pobyt mesto Sereď bez určenia ulice

 

 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 7

 

Volebná miestnosť: Mestský úrad -Námestie republiky 1176/10

 

V  tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:

 

A. Hlinku, Čepeňská 1211 –1214, Kúpeľné nám., Pekárska,  Poštová, SNP,  Spádová, Vinárska, Záhradná

 

 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 8

 

Volebná miestnosť: ZŠ J.A. Komenského –Komenského ul. 1227/8

 

V  tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:

 

Jesenského, Komenského, Železničná

 

 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 9

 

Volebná miestnosť: ZŠ J.A. Komenského –Komenského ul. 1227/8

 

V  tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:

 

Hornomajerská, Hviezdoslavova, Čepeňská - rodinné domy,  Čepeňská 3047, 3081,3735 a 4305,  F. Kráľa,  Jilemnického, Krásna, Nová, Orechová, Priečna, Rovná, Slnečná, Slnečná II,  Šulekovská, Vysoká

 

 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 10

 

Volebná miestnosť: Štadión -Športová ul. 2809/8

 

V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:

 

Dlhá, Hrnčiarska, Ivana Krasku, Lipová, Ľ.Podjavorinskej,  Malá ulička, Obežná, Pivovarská, Pod hrádzou, Podzámska,  Športová, Topoľová, Vojanská

 

 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 11

 

Volebná miestnosť: Zariadenie pre seniorov aDSS, Dolnočepenská ul. 1620/27

 

V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:

 

8.mája, Dolnočepeňská,  Družstevná,  Kuzmányho, Matičná,  Murgašova,  Sládkovičova, Stromová,  Svätoplukova,  Štefana Moyzesa

 

 

VOLEBNÝ OKRSKOK č. 12

 

Volebná miestnosť: Resoc.zariadenie Teen Challenge Slovakia n.o.  Vážska ul. 1876/38

 

V  tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:

 

Jasná, Jelšová, Krátka, Krížna, Lúčna,  Pionierska, Mierová, Severná, Strednočepeňská, Tehelná, Vážska, Veterná

 

 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 13

 

Volebná miestnosť: Futbalový štadión -Hornočepenská 3740/126

 

V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc :

 

Hornočepeňská

 

 

Mená kandidátov na post predsedu a poslancov nájdete v prílohe

http://www.sered.sk/data/0_site/volby_2017/9.pdf

http://www.sered.sk/data/0_site/volby_2017/10.pdf

 

Organizačné pokyny k voľbám do orgánov samosprávnych krajov konaných v sobotu 4.novembra 2017