Ako si živnostníci (SZČO) od 1.7.2013 vypočítajú nové poistné

Dane a odvody     Sociálna poisťovňa    
Sociálna poisťovňa informuje živnostníkov (SZČO), že poistné na povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie si od 1. júla 2013 vypočítajú z vymeriavacieho základu, ktorý sa odvíja od údajov z ich daňového priznania za rok 2012.

Za obdobie od 1. júla 2013, resp. 1. októbra 2013 (ak ide o SZČO, ktorá má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2012) sa vymeriavací základ SZČO určí tak, že čiastkový základ dane, neznížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie a poistné na sociálne poistenie (doteraz sa vymeriavací základ určoval z čiastkového základu dane, ktorý bol o toto poistné znížený), si vydelia koeficientom 1,9 a počtom mesiacov podnikania v roku 2012 (t.j. počet mesiacov registrácie na daňovom úrade v roku 2012). Takto určený vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

Sociálna poisťovňa dáva SZČO do pozornosti aj pomôcku - kalkulačku s návodom na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená SZČO platí poistné na nemocenské poistenie so sadzbou 4,4 % z vymeriavacieho základu, na starobné poistenie so sadzbou 18 % z vymeriavacieho základu, na invalidné poistenie so sadzbou 6 % z vymeriavacieho základu a do rezervného fondu solidarity so sadzbou 4,75 % z vymeriavacieho základu.

Poistné na invalidné poistenie neplatí SZČO, ktorá je dôchodkovo poistená po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku. S účinnosťou od 1. januára 2013 poistné na invalidné poistenie neplatí ani SZČO, ktorá je dôchodkovo poistená a je poberateľom výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu po dovŕšení dôchodkového veku.

Za obdobie od 1. januára 2013 predstavuje minimálny vymeriavací základ mesačne sumu 393,00 EUR, a teda „minimálne“ mesačné poistné pre SZČO je 130,27 eur. Maximálny vymeriavací základ mesačne je v sume 3 930,00 EUR a „maximálne“ mesačné poistné pre SZČO je 1 302,79 eur.

Minimálny a maximálny vymeriavací základ sú dolnou a hornou hranicou vymeriavacích základov, rozhodujúcich pre platenie poistného SZČO. Ak má SZČO vymeriavací základ v rozmedzí minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu, poistné platí zo svojho skutočného vymeriavacieho základu.

V období od januára do apríla 2013 platilo poistné z minimálneho vymeriavacieho základu do Sociálnej poisťovne takmer 90 percent (89,90%) SZČO – bolo ich 187 202. Naopak, z maximálneho vymeriavacieho základu platilo len 350 SZČO, čo predstavuje 0,17 % SZČO.

SZČO môže platiť poistné bezhotovostným prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti v Sociálnej poisťovni.