Manuál povinosti platiť úhrady za služby verejnosti (koncesionárske poplatky 2013)

TV a film     RTVS    

Dôležité informácie a rady, ako postupovať


Platiteľ úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS (tzv. koncesionárskeho poplatku) je fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny ako odberateľ elektrickej energie v domácnosti v odbernom mieste pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome.

 

KTO ÚHRADU NEPLATÍ


Oslobodený platiteľ

Oslobodený od povinnosti platiť úhradu za služby verejnosti  je platiteľ, ktorý žije s občanom s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), pričom občan s ťažkým zdravotným postihnutím má adresu trvalého bydliska totožnú s adresou odberného miesta platiteľa. Úhradu neplatia ani občania, ktorí sú sami osobami s ŤZP.

 

Platiteľ preukazuje nárok na oslobodenie doložením kópie preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo rozhodnutím ÚPSVaR o uznaní za občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Odberné miesta elektriny občana s ťažkým zdravotným postihnutím sú všetky oslobodené. V prípade inej adresy odberu elektriny, ako je uvedené trvalé bydlisko na preukaze občana s ŤZP, preukazuje oslobodenie od platenia dokladom od dodávateľa elektriny s údajmi odberateľa elektriny a adresy odberného miesta elektriny.

 

Viacnásobný odber

Úhradu neplatí odberateľ elektriny za ďalšie odberné miesto elektriny, ak platí úhradu za jedno odberné miesto.

Nárok preukazuje evidenčným číslom SIPO alebo variabilným symbolom, pod ktorým platí úhradu za jedno odberné miesto elektriny a doložením dokladov od dodávateľa elektriny (nie platobné doklady SIPO) za všetky odberné miesta elektriny s uvedením odberateľa elektriny a adresy odberného miesta elektriny (zmluva alebo faktúra s uvedenými údajmi).

Upozornenie: viacnásobný odber elektriny (platenie úhrady za jedno odberné miesto elektriny) si môže uplatniť len odberateľ elektriny, ktorý je odberateľom elektriny vo viacerých odberných miestach: Odberateľ musí byť jedna a tá istá osoba - nie je možné uplatniť si viacnásobný odber v rámci rodiny. Ak na jednom odbernom mieste je odberateľ manžel a na druhom manželka, nespĺňajú podmienky zákona na uplatnenie si viacnásobného odberu a vzniká každému povinnosť platiť úhradu za svoje odberné miesto elektriny.

 

Rozdiel v zákone platnom do 31.12.2012 a platnom od 1.1.2013

 

V prípade dvoch odberných miest elektriny a pri uplatnení si oslobodenia  v jednom odbernom mieste elektriny z dôvodu osoby s ŤZP, na ďalšie odberné miesto elektriny nie je možné si uplatniť viacnásobný odber elektriny nakoľko platiteľ nespĺňa podmienku, že za jedno odberné miesto elektriny platí úhradu za služby verejnosti. V prípade troch odberných miest elektriny je jedno miesto oslobodené, za druhé vzniká povinnosť platiť úhradu a za tretie odberné miesto nevzniká povinnosť platiť úhradu. 


 

 

ZNÍŽENIE SADZBY ÚHRADY

 

Dôchodca

 

Platiteľ, teda odberateľ elektriny, nie člen rodiny, ak je poberateľom dôchodku, nemá príjem zo zárobkovej činnosti (dôchodok nie je príjem) a nežije s inou osobou s príjmom zo zárobkovej činnosti, má nárok na zníženú sadzbu úhrady na 2,32 €, ak nárok preukáže kópiou rozhodnutia o poberaní dôchodku a čestným vyhlásením, že nemá príjem a nežije s osobou s príjmom (doklady netreba overiť na matrike).


ČESTNÉ VYHLÁSENIE K ZNÍŽENIU SADZBY ZA KONCESIONÁRSKE POPLATKY
 

Rozdiel v zákone platnom do 31.12.2012 a platnom od 1.1.2013 v nároku na polovičnú sadzbu v prípade poberania dôchodku

 

Do 31.12.2012 mohol platiteľ poberajúci dôchodok pracovať a mal nárok na sadzbu úhrady v polovičnej sadzbe OD 1.1.2013 NEMÁ NÁROK NA POLOVIČNÚ SADZBU, TEDA MUSÍ POŽIADAŤ vyberateľa úhrady - Rozhlas a televíziu Slovenska o ZMENU SADZBY NA PLNÚ, t.j. na 4,64 €.

 

 

Poberateľ dávky v hmotnej núdzi

 

Platiteľ, teda odberateľ elektriny, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo je osobou spoločne posudzovanou, ak poberanie dávky preukáže potvrdením z ÚPSVaR, ktoré obsahuje, odkedy je poberateľom dávky a poberanie dávky naďalej trvá, má nárok na zníženie sadzby úhrady na 2,32 €.

 

 

DOKLADY PREUKAZUJÚCE NÁROK

 

Oslobodenie            Kópia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo rozhodnutie o uznaní za občana s ťažkým zdravotným postihnutím, meno odberateľa elektriny v danom odbernom mieste, evidenčné číslo SIPO (ak platiteľ má pridelené) a rodné číslo, ak nie je uvedené v dokladoch

 

Viacnásobný odber  Kópiou dokladov od dodávateľa elektriny za všetky odberné miesta elektriny, v ktorých je uvedený odberateľ elektriny a adresa odberného miesta elektriny (nie platobné doklady SIPO)

 

Polovičná sadzba-    Dôchodca – kópia rozhodnutia o poberaní dôchodku a čestné vyhlásenie, že dôchodca nemá príjem zo zárobkovej činnosti a nežije s osobou s príjmom zo zárobkovej činnosti (dôchodok nie je príjem).

                                    Hmotná núdza - potvrdením z ÚPSVaR, ktoré obsahuje údaj, odkedy je poberateľom dávky a poberanie dávky naďalej trvá

 POVINNOSŤ PREDLOŽIŤ DOKLADY

 

Doklady predkladá platiteľ, ktorý si uplatnil oslobodenie z dôvodu ŤZP, neplatenie z dôvodu viacnásobného odberu alebo zníženie sadzby úhrady z dôvodu poberania dôchodku alebo dávky v hmotnej núdzi, ktorý nepreukázal nárok na úľavu vyberateľovi úhrady, t. j. RTVS.

 

UPOZORNENIE: Doklady predložené pracovníkom pôšt v minulosti, teda do 31.12.2012 alebo formuláre (prihláška, zmena a odhláška) overené pracovníkmi pôšt a zaslané do 31.12.2012 do RTVS, s.r.o., v zmysle zákona 340/2012 Z.z. nie je preukázanie nároku vyberateľovi. To znamená, že je potrebné do 30.6.2013 preukázať nárok vyberateľovi úhrady kópiami dokladov.

 

Kópie dokladov treba poslať najneskôr do 30. júna 2013 na adresu:

RTVS,  Odbor výberu úhrad, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava

alebo na emailovú adresu: uhrady@rtvs.sk

 

INFOLINKA RTVS

 

 

Najčastejšie kladené otázky

 

1.   Prečo musia dokladovať nárok na úľavu platitelia, ktorí ho dokladovali v minulosti?

      V minulosti preukazovali pošte, legislatíva žiada preukázať vyberateľovi úhrady (RTVS), t.j. v princípe

      aktualizovať nárok na úľavu, resp. uplatniť si ho znovu.

 

2.   Ako uplatniť viacnásobný odber u osoby ŤZP?

Nie je potrebné uplatňovať, všetky odberné miesta elektriny osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sú oslobodené od povinnosti platiť úhradu. Nárok na oslobodenie preukazuje občan s ŤZP kópiou preukazu ŤZP a dokladmi od dodávateľa elektriny, ktoré obsahujú adresu odberného miesta a odberateľa elektriny.


 

3.   Uplatnenie oslobodenia súčasne s uplatnením viacnásobného odberu.

Pri uplatnení oslobodenia na jedno odberné miesto elektriny, nie je možné uplatniť viacnásobný odber elektriny na druhé odberné miesto elektriny, nakoľko nemôže preukázať, že za jedno odberné miesto už platí úhradu.

 

 

4.   Je práca na dohodu pravidelným príjmom?

Odmena za všetky dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je zárobkovou    činnosťou, keďže ide o príjmy zo závislej činnosti, ktoré podliehajú dani z príjmu. Príjmom je aj odmena za brigádnickú činnosť, ktorá nasleduje aspoň dva mesiace po sebe, t. j. je to pravidelný príjem.

 

 

 

 

UPOZORNENIE

 

Do 31.12.2012 mohol platiteľ poberajúci dôchodok pracovať a mal nárok na sadzbu úhrady v polovičnej sadzbe OD 1.1.2013 NEMÁ NÁROK NA POLOVIČNÚ SADZBU, TEDA MUSÍ POŽIADAŤ vyberateľa (RTVS) o ZMENU SADZBY NA PLNÚ, t.j. na 4,64 € ZA OBDOBIE VYKONÁVANIA PRÁCE NA DOHODU.

 

Povinnosť platiť  plnú sadzbu úhrady majú aj opatrovateľky, nakoľko za svoju prácu dostávajú odmenu.

 

 

5.  Je invalidný dôchodca oslobodený od povinnosti platiť úhradu?

Nie, nie je oslobodený. Invalidný dôchodca je oslobodený, len ak okrem poberania invalidného dôchodku je uznaný aj za občana s ŤZP a túto skutočnosť preukáže vyberateľovi úhrady (RTVS).   Občanovi je priznaný invalidný dôchodok na základe poklesu zárobkovej činnosti, pričom občan je uznaný za ŤZP na základe miery funkčnej poruchy.

 

 

6.   Má nárok na polovičnú sadzbu úhrady poberateľ výsluhového dôchodku?

V prípade, že výsluhový dôchodca spĺňa podmienky stanovené zákonom č. 461/2003 Z.z o priznaní dôchodku, teda aj dosiahnutie veku na priznanie starobného dôchodku, má nárok na polovičnú sadzbu.

 

 7.  Má nárok na polovičnú sadzbu úhrady platiteľ, ktorý je poberateľom dôchodku zo zahraničia?

Platiteľ, ktorý je poberateľom dôchodku zo zahraničia, pri splnení zákonom stanovených podmienok,    má nárok na uplatnenie si polovičnej sadzby úhrady, pričom je potrebný úradný preklad rozhodnutia o poberaní dôchodku a čestné vyhlásenie, že nemá príjem a nežije s osobou s príjmom.

 

8.  Je sadzba úhrady pre všetky skupiny obyvateľstva nemenná?

     

      Výška sadzby úhrady je stanovená zákonom 4,64 € mesačne.

 

      Oslobodené sú odberné miesta elektriny, kde má trvalé bydlisko občan s ŤZP a všetky odberné miesta    

      elektriny občana s ŤZP, ktoré preukáže vyberateľovi úhrady (RTVS).

 

Odberateľ elektriny s viacerými odbernými miestami elektriny platí len za jedno, a to po preukázaní nároku na uplatnenie si viacnásobného odberu elektriny vyberateľovi úhrady  (RTVS).

 

Polovičnú sadzbu platí platiteľ, ak je dôchodca, ktorý spĺňa zákonom stanovené podmienky a ak je poberateľ dávky v hmotnej núdzi alebo osoba spoločne posudzovaná a RTVS túto skutočnosť preukáže.

 

9.  Platí úhradu aj dôchodca žijúci v domove dôchodcov?

Ak má v dome alebo v byte odber elektriny, vzniká mu povinnosť platiť úhradu v polovičnej sadzbe t. j. vo výške 2,32 €.

 

 

10. Ak sa stanem platiteľom, ako sa mám prihlásiť?

Prihlásiť sa je možné prostredníctvom Slovenskej pošty (SP) alebo priamo u vyberateľa (RTVS) prostredníctvom tlačív umiestnených na pobočkách SP alebo u vyberateľa na jeho webovej stránke. Vyplnené tlačivo bude potrebné zaslať buď priamo vyberateľovi, alebo ho odovzdať na pošte. Môžete využiť službu online prihlášky na stránke  www.uhrady.rtvs.sk (v prípade, ak sa chcete prihlásiť k plateniu úhrady priamo na účet vyberateľa RTVS).