Úhrada za služby rozhlasového a televízneho vysielania (Koncesionárske poplatky)

TV a film     tlačová správa    

Od 1.1.2013 je vyberateľom koncesionárskych poplatkov Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) v zmysle zákona č. 340/2012 Z.z. Výška úhrady je 4,64 € mesačne.

Platiteľ, ktorý si uplatnil oslobodenie od povinnosti platiť úhradu, polovičnú sadzbu úhrady alebo neplatenie úhrady z dôvodu viacnásobného odberu a túto skutočnosť do 31.12.2012 nepreukázal vyberateľovi úhrady predložením dokladov, je povinný do 30.6.2013 (zmena termínu z 31.3.2013) vyberateľovi doložiť doklady preukazujúce nárok na oslobodenie, zníženie sadzby, alebo neplatenie úhrady z dôvodu viacnásobného odberu.
V prípade nepredloženia dokladov preukazujúcich nárok na oslobodenie, zníženie sadzby alebo neplatenie úhrady do uvedeného termínu, budú v zmysle zákona 340/2012 Z.z. po termíne do 30.6.2013 (zmena termínu z 31.3.2013) obnovené predpisy úhrady platiteľovi so spätnou platnosťou od 1.1.2013 v plnej výške.


 

1.       OSLOBODENIE od platenia koncesionárskych poplatkov

- osoby ťažko zdravotne postihnuté -  treba doložiť fotokópiu oboch strán preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fotokópiu rozhodnutia  z UPSVR Galanta o uznaní za osobu ťažko zdravotne postihnutú s mierou funkčnej poruchy 50 % a viac

-  oslobodené od platenia poplatkov sú aj osoby žijúce s osobou ťažko zdravotne postihnutou v spoločnej domácnosti

2.       ZNÍŽENIE výšky koncesionárskych poplatkov na polovicu (t.j. 2,32 €)

- poberatelia dôchodku ak nemajú príjem zo zárobkovej činnosti a nežijú v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá má pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti – treba doložiť fotokópiu rozhodnutia o priznaní dôchodku a čestné vyhlásenie, že platiteľ nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti a nežije v spoločnej domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti

- poberatelia dávky v hmotnej núdzi – treba doložiť potvrdenie UPSVR Galanta, ktoré bude obsahovať odkedy poberáte dávku v hmotnej núdzi a že poberanie dávky naďalej trvá


Čestné vyhlásenie.

Doklady je potrebné zaslať na adresu:

RTVS

Mlynská dolina

845 45  Bratislava

- uveďte variabilný symbol alebo evidenčné číslo SIPO.

 

termín: do 30.6.2013 (zmena termínu z 31.3.2013)

 

Platiteľ, ktorý je evidovaný dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach, platí úhradu len za jedno odberné miesto – túto skutočnosť treba oznámiť RTVS.Podrobnosti priamo od RTVS tu.